yantra1.gif (2187 bytes)
nr 80

Elementaler – Karma

SAMTAL I OCKULTISM (3)

© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

Eleven: Tillåt att jag frågar dig, är elementalerna verkliga varelser? 

Den Vise: Det är inte lätt att ge dig ett begrepp om elementalernas beskaffenhet. Noga talat är de inte varelser i vanlig mening, för vi har använt ordet ”elementaler” om en grupp bland dem, som inte har samma slags tillvaro som vi dödliga. Det vore bättre att nämna dem med de indiska benämningarna Gandharvor, Bhutas, Pisachas, Devor och så vidare. Mycket, som är känt om dem, kan inte uttryckas på vanligt språk. 

Eleven: Syftar du på deras förmåga att verka i rummets fjärde dimension? 

Den Vise: Ja, till en del; tänk till exempel på deras förmåga att slå knutar på ett ändlöst snöre – en konst som man ofta får bevittna vid spiritualistiska seanser. Detta är möjligt för den som känner flera än tre av rummets dimensioner. Ingen tredimensionell varelse kan göra det; såsom du fattar ordet "materie" är det för dig omöjligt att begripa hur en sådan knut kan åstadkommas, eller hur en sammanlöddad ring kan trädas upp på en annan. Sådant kan elementalerna göra. 

Eleven: Är de alla av samma slag? 

Den Vise: Nej. Det finns olika grupper av dem för varje plan eller del av ett plan i naturen. Många av dem kan aldrig förnimmas av människor. De som hör till ett plan, verkar inte på ett annat. Du måste dock komma ihåg, att dessa ”plan”, som vi här talar om, intränger i och genomtränger varandra. 

Eleven: Skall jag förstå det så, att en clairvoyant eller clairaudient person kommer i beröring med och påverkas bara av en viss klass eller vissa klasser av elementaler? 

Den Vise: Ja, en clairvoyant kan bara se det, som i egentlig mening tillhör de plan som hans förmåga når och öppnar för honom. Och elementalerna på dessa plan visar honom bara sådana bilder, som tillhör deras områden. Andra delar av den framställda idén eller händelsen kan tillhöra plan, som inte ännu är tillgängliga för den skådande. Detta är orsaken, varför endast få clairvoyanta personer känner hela förloppet. 

Eleven: Är det inte ett visst sammanhang mellan människors Karma och elementalerna? 

Den Vise: Jo, ett mycket viktigt sammanhang. Den elementala världen har blivit en viktig faktor i vårt släktes Karma. Eftersom elementalvärlden är omedveten, automatisk och fotografiskt känslig, är dess sinnesart beroende på oss människor. I forna dagar, då människan ännu inte ådragit sig ond Karma, var den elementala världen mera vänligt stämd emot oss, därför att den då ännu inte mottagit några ovänliga intryck.

Men så snart människorna förföll i okunnighet samt illvilja sinsemellan och mot övriga väsen, började den elementala världen förhålla sig på precis samma sätt, med ett ord, betala med samma mynt. Alldeles som en åsna besvarar kuskens pisksnärt med att slå bakut, eller som en människa, tilltalad med vrede, förolämpande ord, känner frestelse att svara på samma sätt, just så återverkar den elementala världen – denna omedvetna kraft – på den mänskliga efter alldeles samma art, som vi verkat på den, vare sig vi handlade med kännedom om lagarna eller inte. Så är i våra dagar den elementala världens sinnesart och uppförande det exakta resultatet av människors tankar, begär och handlingar från urminnes tider. Och då elementalvärlden är omedveten och i sin verksamhet helt och hållet underkastad naturlagarna, så är den ett mäktigt redskap i Karmas hand. Så länge människosläktet inte handlar i broderskänsla och barmhärtighet mot alla varelser, förblir den elementala världen utan impuls till för oss välgörande verksamhet. Men så snart en människa – eller flera – börjar leva i broderlighet och kärlek till allt som lever, så börjar också de av dessa känslor och tankar påverkade elementalerna röja en annan sinnesart. 

Eleven: Men fenomen framkallade av adepter? 

Den Vise: Fenomen kan inte åstadkommas utan att elementaler är behjälpliga eller därav oroas. Varje fenomen är en stor kraftförbrukning och åstadkommer en däremot svarande omstörtning i den elementala världen, fastän omstörtningen inte i vanliga fall berör det mänskliga livets naturliga område. Av det följer, att så snart fenomenet är framställt, börjar vedergällningen för den därutav orsakade oredan. Elementalerna råkar i livlig rörelse och rusar fram i alla riktningar; dock kan de inte nå dem som är beskyddade. Men de kan tränga in i obeskyddade människors sfär, i all synnerhet om dessa hänger sig åt ockulta studier. De blir redskap för koncentrerad Karma hos dessa individer genom att över dem hopa sorg, lidande och svårigheter av alla slag, vilka i annat fall skulle ha varit spridda över en tidsperiod stor nog, att de inte blivit räknade för annat än vanliga motgångar i livet. Detta till förklaring av det faktum, att en adept inte framkallar ett fenomen, såvida han inte läser en önskan om detta i själen hos en annan adept – högre eller lägre – eller hos en lärjunge. För då finns där en sympatisk förbindelse dem emellan och ett tyst godkännande av de eventuella verkningarna. Det kan även förklara det egendomliga förhållandet, att somliga människor, trots sin förmåga, är obenägna att åstadkomma fenomen vid många tillfällen då vi skulle anse likadana vara lämpliga, och varför de aldrig utförs för vinnande av världsliga syften, såsom världsmänniskor skulle anse lämpligast, till exempel för att anskaffa penningar, flytta föremål från ett ställe till ett annat, påverka andras sinnelag och så vidare. 

Eleven: Tag emot mitt tack för din undervisning. 

Den Vise: Måtte du nå upplysningens höjder!                                       

  
WILLIAM Q.JUDGE
Path, Juni, 1888.

Översatt från William Q Judges artikel Elementals – Karma. Ursprungligen publicerad i The Path, juni 1888. Denna artikel är hämtad ur samlingsverket Judges Theosophical Articles I, ss 390-393. Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles.
 

_____________________________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23