Teosofisk Gnosis
nr 40


Det tredje ögat


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)
 
 

Bland våra sinnesorgan är förmodligen ögat det mest ockulta. Det rör sig inte bara om ett organ som är öppet mot omvärlden och som ger oss information, utan ögat har en långt djupare ockult  innebörd. Inom alla forntida traditioner har man fäst stor vikt vid just ögat. Det har ansetts vara det organ som upplyser oss, och det är ju i själva verket ögat som förmedlar omvärldens ljus till oss via solen och månen. Men det finns även ett annat ljus – det inre ljuset – som är till för att vägleda oss andligt, och för att göra detta krävs ett annat slags öga som vi kallar det Andliga eller Tredje Ögat. Inom den esoteriska traditionen sägs det, att det är med hjälp av vårt högra öga som vi kan blicka framåt och med det vänstra som vi kan blicka bakåt. Det Tredje Ögat har genom mänsklighetens historia fått många olika benämningar, som till exempel: Shivas öga, Horus öga, det Gudomliga Allseende ögat, för att nämna några få. Det Tredje Ögat har ansetts vara syntesen av våra två ögon, och med detta öga kan man blicka såväl framåt som bakåt i tiden. Eller med andra ord, så existerar det bara en evig tillvaro för detta öga – och det är Nuet.

Att öppna Det Tredje Ögat innebär att bli invigd i livets stora mysterium. I Bhagavad-Gita kan vi läsa om hur lärjungen Arjuna av gurun Krishna  för en kort stund ges möjlighet att skåda sin lärare i dennes Gudomliga gestalt genom detta Gudomliga Öga. Det är alltså det andliga ögat som ser bortom den synliga naturen och bortom begreppet om ett avskilt jag. Ögat transcenderar den lilla småsinta personligheten som är fylld av alla de triviala ting som vi bär på. Detta öga är vår port mot den universella i tillvaron, insikten om alltings innersta Enhet. Det Tredje Ögat kan endast aktiveras i takt med vårt försakande av egna personliga intressen, vår egoism.

Fungerar då inte detta öga för tillfället i våra liv? För de flesta av oss är det kanske så att vi är alltför uppfyllda av de intryck våra två fysiska ögon ger oss, för att kunna vara uppmärksamma på det tredje ögats diskreta verksamhet. Men det påstås från initierat håll, att utan Det Tredje Ögats aktivitet inom oss, så skulle vi vara som förnuftslösa djur, utan sinne för vad som är rätt och fel, ont och gott. Vi skulle inte uppfatta skönheten, konsten och allt det andliga i tillvaron, ty det är kanalen mellan det gudomliga och det animala i oss. Det är också verksamt vid det magiska ögonblicket när vår kropp dör, och vi skådar hela vårt förflutna liv i revy, som då passerar inför vårt inre öga. Men innan vi når så långt, vore det kanske av intresse för oss att bekanta oss något mer med detta organ, som ges en sådan stor betydelse inom all mystik. Detta kan vi göra genom att studera den teosofiska litteraturen. Ett par goda råd på vägen får vi som sökare av Helena Blavatsky i hennes mystiska verk Tystnadens Röst, där står det:

"Säg honom, du inträdessökande, att sann hängivenhet kan ge honom åter den kunskap, som en gång i forna liv varit hans. Devasynen och devahörseln uppnås ingalunda under ett kort jordeliv. Var ödmjuk om du vill vinna vishet. Var ännu mer ödmjuk, när du en gång tillkämpat dig vishet".
 

Redaktionell artikel
Årgång 7,  nov/dec, 1986, nummer 4

Teosofiska Rörelsen nr 40

 _______________________________________________________________________________

Samtliga teosofiska texter är hämtade från tidskriften Teosofiska Rörelsen. Dessa publicerades av United Lodge of Theosophists, Malmölogen under åren 1979-1993 som redaktionella artiklar. Det blev totalt 71 olika tema nummer. Vi har inför vår nya Online upplaga delvis omarbetat dessa artiklar (de ursprungliga texterna), dels grammatiskt, dels filosofiskt, men i stora drag bibehållit grundtankarna eftersom innehållet är tidlöst.

UTGIVARNA,
Teosofiska Kompaniet
, våren 2003
 _______________________________________________________________________________

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

till Teosofisk Gnosis HuvudIndex    till ULTs hemsida  

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-03-23