Teosofisk Gnosis
nr 31


Teosofin – en evig rörelse


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 
 

Teosofin är den eviga gudomliga visdom som genomtränger alla filosofier och alla religioner. Blickar vi tillbaka genom tidsåldrarna skymtar vi den än här och än där, inom olika system och trosbegrepp. Ibland lyser den kraftfullt och tränger igenom de yttre skalen av dogmer och vidskepelse, vid andra tillfällen får vi blott glimten av en flämtande låga på väg att kvävas av sin yttre form – den organiserade religionen.

Denna eviga rörelse som teosofin utgör, söker ständigt nya uttrycksmöjligheter. De Vise framträder gång på gång och förkunnar det eviga budskapet  – sanningar om oss själva som eviga gudomliga väsen stadda i en gudomlig pilgrimsfärd mot vårt eget inre Mekka – den gudomliga ädelstenen inom oss. Budskapet tas alltid emot av ivriga sökare, som i sin iver systematiskt bildar organisationer för att sprida dessa sanningar. Sakta men säkert växer dessa organisationer och sanningarna omtolkas, färgas personligt, och kommer så småningom att fungera som bromsmekanismer för sanningens dynamiska kraft. Sanningarna bromsas på detta sätt och som en konsekvens ges organisationerna, de yttre formerna, mer och mer företräde. Detta leder till att teosofin, i kraft av sin eviga rörelse, söker nya vitala uttrycksmöjligheter.

Den Teosofiska Rörelsen är just en benämning på denna eviga rörelse och  andliga impuls som oavbrutet strävar efter att uttrycka sig genom naturens alla områden. Att låta denna impuls förbli levande, att låta den inneboende dynamiska kraften få komma till uttryck innebär att vi måste låta budskapet flodvåg flöda fritt. Vi måste bemöda oss om att inte grumla denna dynamiska flod med våra egna personliga tolkningar. Personligheten är vår begränsning, vilket innebär att vi bildlikt talat försöker hålla fast vattnet med våra egna händer för att kunna fånga det. Vad vi istället borde göra är att sträva efter att undanröja de hinder som ligger i flödets väg, det vill säga, vår egen personlighets starka inflytande. Att låta floden strömma fram av egen kraft innebär att låta budskapet förbli så rent som möjligt, så obegränsat och så opersonligt som möjligt.

Mästarnas önskan var inte att vi skulle lägga grunden till ännu en blind tro. Teosofin är en levande filosofi som utmanar varje sann sökare – oberoende organisationstillhörighet – att hämta inspiration och kraft ur dess källa för att själv kunna testa och bekräfta denna dynamiska krafts verkan i vardagen.  I det vardagliga livets mest obetydliga ögonblick döljer sig de största prövningarna –  en ständigt pågående initieringsprocess. Livet är en underbar utmaning.

Redaktionell artikel
Årgång 6,  jan/feb, 1985, nummer 1

Teosofiska Rörelsen nr 31

Låt det flöda!

 _______________________________________________________________________________________________________

Samtliga teosofiska texter är hämtade från tidskriften Teosofiska Rörelsen. Dessa publicerades av United Lodge of Theosophists, Malmölogen under åren 1979-1993 som redaktionella artiklar. Det blev totalt 71 olika tema nummer. Vi har inför vår nya Online upplaga delvis omarbetat dessa artiklar (de ursprungliga texterna), dels grammatiskt, dels filosofiskt, men i stora drag bibehållit grundtankarna eftersom innehållet är tidlöst.

UTGIVARNA,
Teosofiska Kompaniet
, våren 2003    
 _______________________________________________________________________________________________________

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

till Teosofisk Gnosis HuvudIndex    till ULTs hemsida  

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-03-23