triangel.gif (5598 bytes)
  
 
Teosofiska Rörelsens Renässans

TR 72 ONLINE LEDARARTIKEL

Lampa2.gif (36068 bytes)

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

Tidskriften TEOSOFISKA RÖRELSEN återuppstår nu efter elva års uppehåll. Så det är med stor glädje som vi återigen börjar ge ut TR varannan månad Online. Teosofiska Kompaniet har tidigare på uppdrag av United Lodge of  Theosophists Malmöloge gett ut 71 olika temanummer under perioden 1979-1993. Alla dessa äldre TR nummer kommer även med tiden att bli Online tidskrifter. Några artiklar finns redan publicerade Online. Vill man ha ytterligare information om detta och göra tillbakablickar, så är det bara att gå in se på vårt TR Index.

Teosofiska Kompaniet kommer i fortsättningen att ge ut denna Online tidskrift, som naturligtvis kommer att spegla ULTs policy och riktlinjer när det gäller det teosofiska arbetet så som det förmedlas i ULTs Deklaration. Vi har nu valt att göra TR som en Online tidskrift, dvs. en nättidskrift i stället för att trycka den på sedvanligt vis. Detta ligger helt rätt i tiden eftersom intresset för Internet bara ökar och ökar. Och genom att vara tillgänglig Online dygnet runt så kan alla svensktalande i Sverige eller utomlands lätt prenumerera på TR, och kan trycka ut lämpliga artiklar på sin printer och sedan läsa dem närhelst man har lust och varhelst man befinner sig i  världen.

Att tidskriften dessutom är gratis och inte är förbunden med medlemsavgifter gör ju inte saken sämre. Detta gör att spridningen och läsekretsen troligtvis kommer att bli väldigt stor. Allt detta sammantaget kommer att leda till större förståelse av den teosofiska filosofin, eftersom så mycket nytt teosofiskt material kommer att publiceras Online inom alla områden som teosofin berör och belyser. Vi  kommer med all sannolikhet att synas ännu mer på nätet, och den teosofiska rörelsen kommer att nå ut till allt fler sökande människor.

När man är uppkopplad på Internet med sin dator, så kam man ju bara gå in på en sökmotor och slå in ordet teosofi, och bland de tio första sajterna finns vi representerade, och detta gäller också om man söker på olika teosofiska begrepp eller söker någon känd teosof. Teosofin har helt klart blivit mera lättillgänglig genom Internet, och dessutom blir teosofin idag förmedlad direkt av aktiva teosofer som får större möjlighet att tydligare presentera teosofiska tankar och idéer till allmänheten än tidigare, och detta sker nu utan mellanhänder eller tolkningar av personer som inte sympatiserar med de teosofiska tankarna 

Den ursprungliga teosofiska filosofin kommer på det här viset till tals på ett bra sätt genom den mängd artiklar som  finns på nätet, och som skrevs av den moderna teosofiska rörelsen grundare, då speciellt Helena Blavatskys och William Q Judges skrifter, samt genom nyskrivna artiklar av dagens teosofer som tar upp vardagens problem speglade i teosofins gnosis. Det finns idag tyvärr en hel del material som seglar under den teosofiska flaggan, men som egentligen inte hör hemma inom teosofins ramar. Detta bör vi informera om. Vi har idag genom Internet ett medium att bemöta kritik sakligt och snabbt, samt möjlighet att hålla kontakt med alla teosofer som är intresserade av att teosofin sprids på rätt sätt. Vi får en slags gemensam plattform där vi kan kommentera och upplysa om var någonstans teosofin står i olika sammanhang. TR kommer på ett bra sätt att fungera som en förenande länk mellan ULT och dess sympatisörer.

Teosofiska Kompaniet – ULT  har varit på Internet sedan 1998 med hemsidan www.teosofiskakompaniet.net och vi har ju sett hur intresset bara växer och växer. Intresset för teosofin idag finns inom alla samhällsklasser och inom alla åldrar. DET TEOSOFISKA BIBLIOTEKET Online innehåller i skrivande stund mer än 650 artiklar, som alla ligger ute på nätet, så det finns en hel det teosofiska texter att läsa och studera. Vi har haft över 35 000 läsare på vår hemsida. Det är ju lysande siffror.

Tidskriften Teosofiska Rörelsen Online har som inriktning följande:

Att behandla den grundläggande teosofiska filosofin.

Att återspegla teosofiska tankar och utforska de filosofiska grunderna och det terapeutiska användandet av tidsåldrarnas samlade visdom.

Att innehålla forntida texter och översättningar ur den teosofiska rörelsens arkiv.

Att artiklarna i tidskriften vänder sig till deras intuition "vars visshet om Visdomens Mästare är levande i hjärtat".

Att innehålla artiklar av olika nutida författare som vill dela med sig resultatet av sina individuella reflektioner och erfarenheter.

 

I den nyligen inledda svenska översättningen av boken The Theosophical Movement 1875-1950 kan vi läsa följande i Förordet:

De teosofiska lärorna definierades av Helena Blavatsky såsom att de bildar en syntes av fungerande arbetsprinciper. Genom att lära sig använda dessa principer kan, sade hon, vilken som helst människa vinna oberoende kunskap om naturens lagar och den mänskliga erfarenhetens underliggande verkligheter. Detta påstående grundade sig på en verklig existens av människor, vilkas liv visar mästerskap i att använda dessa principer. Sådana människor var, sade Helena Blavatsky, hennes lärare. Men medan teosofin på det sättet fick en identitet genom dess framställare på 1800–talet varnades sökare gång på gång för att acceptera dess läror ”på tro”. Den teosofiska rörelsen sökte inte några godtrogna anhängare, utan allvarliga studerande.

I teosofin kommer den sökande att finna mycket att tänka på och litet att tro på. Det finns ”läror”, det är sant – definitiva metafysiska begrepp, som ger den teosofiska filosofin en systematisk karaktär. Men utan anspråk på lärornas originalitet lades de fram av Helena Blavatsky som ett naturligt arv ifrån den mänskliga rasens intellektuella och moraliska utveckling. Därmed erbjöd hon dem inte som dogmer, utan som metafysiska principer för utveckling, som kan verifieras genom erfarenheter. Innan en lärodoktrin, som utgör en del av detta ärvda, har blivit närmare prövad av den individuelle sökaren, kan den alltså jämföras med vetenskapens hypoteser – de inbjuder till varken troende eller förnekande, utan till undersökande.

Vad teosofi är och inte är kan ingen levande varelse besvara fullt ut. Att beskriva något som är så heltäckande och allomfattande går inte, det överstiger människans fattningsförmåga. William Q Judge som var kollega till HPB svarade på det här intressanta och oväntade sättet på frågan om man kan definiera teosofin. Så här står det i Forum Svaren 144:

Den grundläggande frågan "vad är teosofins utmärkande drag?", kräver ett svar. Har teosofin förmågan att växa, förbättras och utvecklas i linje med alla nya framställningar av sanningen? Många anser att H.P.B:s skrifter är teosofins ofelbara orakel. Men med tiden kommer en kritisk hållning säkert att få sin verkan. Därför blir det snart nödvändigt att ge ut en definition av teosofin som är mycket bredare enklare och mer entydig än den man hittills framfört.

 
Svar 144: W.Q.J. I själva verket är detta, som vi förstår det, en önskan om att vi skall formulera och framföra ett dogmatiskt uttalande om teosofin. Det vill säga, att vi skall gå stick i stäv med den Teosofiska Rörelsens anda. Den Teosofins Rörelsen vill utplåna dogmatism. Teosofins styrka ligger i det faktum att den inte kan definieras. Det är gudarnas eller naturens visdom. Detta innebär att evolutionen i sitt långsamma framåtskridande förlopp, kommer att föra med sig nya sanningar och nya aspekter på gamla sanningar. Dessa kommer definitivt att förhindra  att det uppstår några som helst dogmer eller "entydiga definitioner". Om vi skulle ge en definition av teosofi, så skulle den bara innehålla ord från de som utarbetade denna definition. Definitionen skulle inte godtas av alla. Och skulle den accepteras av alla skulle detta innebära rörelsens dödsdom. Svaret på frågan "vad är teosofins utmärkande drag?", måste därför bli att den finns i vare enskild människas uppfattning av Sanningen. Det finns alltså inte en enda definition.

Om någon betraktar H.P.B:s skrifter som teosofins ofelbara orakel så går detta helt emot vad hon själv sa och uttryckte i sina skrifter. Dessa människor måste vara helt utan självständiga tankar, människor som aldrig kommer att påverka historien.

I det ögonblick Teosofiska Samfundet har gjort en klar och fast definition av teosofin har det markerat början till sin undergång.

Eftersom teosofin utgör hela stommen för sanningen om människan och naturen, antingen det är den nu kända eller den som kommer att upptäckas i framtiden, så har den "förmågan att växa, förbättras och utvecklas" eftersom den blir tydligare för varje sanning som kommer fram. Men människans bestämda definitioner, dogmer, trosläror och trosbegrepp kommer aldrig någonsin att räknas in bland dessa sanningar. [sid. 124-125]
 

I några tankefragment –  i kapitel III av Den Teosofiska Rörelesen 1875-1950, som i svensk Online översättning heter  Teosofiska Samfundet och dess grundare tar Helena Blavatsky upp några synnerligen viktiga punkter om man vill förstå den Teosofiska Rörelsens Renässans. Det står såhär:

Ockultism, skrev hon, [HPB] var inte till för dilettanter eller halvhjärtade och inte heller för närmast nyfikna. Men hon ville inte rekommendera några böcker i detta mystiska ämne, och detta av det skälet, att ”vad som kan vara klart för någon som har intuition, kan av en annan, om det läses i samma bok, visa sig meningslöst. Om man inte är beredd att ägna hela sitt liv åt det, kommer en ytlig kunskap i ockulta vetenskaper förvisso att leda till, att bli till måltavla för miljoner okunniga bespottare. … ”  Hon fortsatte:

”Om en människa vill följa i de hermetiska filosofernas fotspår måste hon dessförinnan förbereda sig för martyrskap. Hon måste ge upp all personlig stolthet och alla själviska syften och vara redo för ständiga sammanstötningar med vänner och fiender. Hon måste en gång för alla lämna alla hågkomster av sina tidigare idéer om allt och varje sak. Existerande religioner, kunskaper och vetenskap måste bli som en blank bok, som i hennes spädbarns dagar, ty om hon vill lyckas måste hon lära sig ett nytt alfabet i Moder Naturs sköte, där varje bokstav kommer att skänka en ny insikt till henne, varje stavelse och ord en oväntad uppenbarelse...

För vetenskaps skull kommer det att vara en plikt för kabbalisten – som ämne naturligtvis torrt och sterilt – att bevisa, att från tidens begynnelse fanns endast en positiv vetenskap – ockultism; att den utgjorde alla intellektuella krafters mystiska hävstång, i det allegoriska paradiset kunskapens träd på gott och ont, från vars gigantiska stam det löpte ut stora trädgrenar i varje riktning samt andra grenar och kvistar, den förstgående skjutande upp starkt nog i början, de senare avvikande, med varje tum av växt, och antog mer och mer fantastiska utseenden, tills slutligen den ena efter den andra förlorade sin livsviktiga saft, blev vanställd och till sist som uttorkad föll av, och spred ut sig långt ut på marken, i högar av avskräden.

Framtiders ockultisters teologi måste framvisa, att mytologiernas gudar, Israels Elohim såväl som kristendomens religiösa och teologiska mysterier, till att börja med Treenigheten, härstammade från helgedomarna i Memphis och Thebe, att deras moder Eva endast är gamla dagars förandligade Psyke, var och en av dem betalande lika straff för sin nyfikenhet, nedstigande till Hades eller helvete, den senare för att återföra den berömda Pandoras box till jorden, den senare för att uppsöka och krossa ormens huvud – symbol för tid och ondska – bådas brott försonade av den hedniske Prometeus och den kristne Lucifer; den förste utlämnad genom Herkules, den andre besegrad av Frälsaren.

Redaktionen
TEOSOFISKA RÖRELSEN Online
Malmö den 18 februari 2004

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23