yantra1.gif (2187 bytes)

STJÄRNOR OCH SIFFROR
[Några ord om Astrologin...]


HELENA BLAVATSKY

© 2002 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)blavisi3.jpg (9680 bytes)
HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)NÅGRA ORD OM ASTROLOGIN


Den forntida civilisationen såg ingenting absurt i astrologins anspråk, lika litet som många bildade och rent vetenskapligt lagda människor gör det idag. Den judiciella astrologin, genom vilken människors och nationers öden kan förutsägas, föreföll inte mera ofilosofisk eller ovetenskaplig än den naturliga astrologin eller astronomin, genom vilken den s. k. grova och själlösa naturens förändringar (väderlek och dylikt) kan förutsägas. Anhängarna gjorde inte ens anspråk på någon profetisk insikt i denna svårfattliga och verkligt stora vetenskap, utan helt enkelt bara på en viss skicklighet i den förfarna metoden, genom vilken astrologen kunde förutsäga vissa händelser i en människas liv på grund av planeternas ställning vid tiden för hennes födelse.

...Varför skulle ett inflytande från stjärnorna vara mindre sannolikt ifråga om människan än t. ex. solfläckarnas inflytande på potatisväxten? – och kunde inte astrologin bli en lika exakt vetenskap som astronomin?

...I forna dagar högaktades astrologin, ty när den utövades av framstående män, kunde deras förutsägelser ofta vara lika exakta och tillförlitliga som några astronomers förutsägelser i vår tid. Tecken och omen studerades överallt i det kejserliga Rom, lika mycket och kanske mera än vad som görs idag i Indien. Tiberius praktiserade denna vetenskap. Saracenerna i Spanien vördade djupt stjärntydarkonsten, och genom dem, våra första civiliserade, spreds astrologin i västra Europa. Alfons, den vise konungen av Kastilien och Leon, gjorde sig själv berömd på 1300-talet genom sina "Astrologiska Tabeller", och den store astronomen Kepler på 1600-talet, upptäckare av lagarna för planeternas rörelser, trodde på och förklarade, att astrologin var en verklig vetenskap. Kepler, kejsare Rudolfs matematiker, till vilken Newton står i tacksamhetsskuld för alla sina senare upptäckter, är författare till ett arbete kallat " Astrologins Principer", i vilket han visar hur planetariska konfigurationer kontrollerar mänskliga impulser. I sin egenskap av kejserlig astronom, är det historiskt känt att han förutsade, på grund av stjärnornas ställning Wallensteins deltagande och död i trettioåriga kriget. Och icke mindre övertygad astrolog var hans vän och beskyddare, den store Tycho Brahe, som ju också i hög grad trodde på och utvecklade det astrologiska systemet. Han tvingades dessutom  att bekräfta planeternas inflytande på alla slags företeelser på jorden, helt och hållet emot sin vilja eller önskan, och detta bara på grund av ständiga bekräftelser av fakta.

 

The Theosophist, June, 1881
HELENA BLAVATSKY

 

Detta korta utdrag, är översatt från H P Blavatskys Theosophical Articles, vol III, sid 401, "Stars and Numbers". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.

 

|  till toppen av sidan  | till Helena Blavatsky  Online | till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23