triangelsymbol
nr 133

Det mystiska medvetandet

Sålunda kan vi lugnt utmana hela församlingen av psyko-fysiologer att korrekt definiera Medvetandet – de kan vara säkra på att misslyckas, eftersom Självmedvetandet endast hör till människan och utgår från SJÄLVET, det högre Manas. Men eftersom det psykiska elementet (eller Kama-Manas) är gemensamt för såväl djuren som människan – ty den långt högre graden av utveckling hos den senare beror enbart på den större fulländningen och finkänsligheten hos dennes hjärnceller – så kommer ingen fysiolog, inte ens den skickligaste någonsin klara av att lösa människoförnuftets mysterium i dess högsta andliga manifestation eller i dess duala aspekt som psykisk och noetisk (eller manasisk) eller ens förmå fatta den förras invecklade beskaffenhet på det rent materiella planet – såvida han inte känner till någonting om och är beredd att medge närvaron av detta element. Detta innebär att han måste medge ett lägre (djuriskt) och ett högre (eller gudomligt) förnuft i människan, eller det som inom ockultismen är känt som de "personliga" och de "opersonliga" Jagen. Ty emellan det psykiska och det noetiska, emellan personligheten och individualiteten finns samma djupa klyfta som mellan "Jack uppskäraren" och en helig Buddha. Såvida inte fysiologen accepterar allt detta kommer denne, menar vi, att ständigt komma ut på osäker mark. Vi ämnar bevisa detta.

... Sätt ett halvt dussin djur av samma art under samma omständigheter, och deras handlingar kommer att vara om inte identiska så dock nära nog lika varandra; men sätt ett halvt dussin människor under samma omständigheter och deras handlingar kommer att vara lika olika som deras karaktärer, dvs, deras psykiska individualiteter.

...Det "Högre manas" eller "Jaget" (Kshetrajna) är det "Tysta Vittnet" och det frivilliga "uppoffrande offret": det lägre manas, dess avbild, – är i sanning en tyrannisk despot.

HELENA BLAVATSKY
Utdrag ur artikeln "
Psykisk och Noetisk verksamhet"
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23