yantra1.gif (2187 bytes)
nr 236

Konsten att meditera
EN KORT RESUMÉ


Meditation har utgjort en central kärna inom de flesta andliga traditioner men eftersom den utövas under tystnad och ensamhet så är den mindre känd än andra mer sociala övningar som bön och sånger. Det finns emellertid mycket specifika anvisningar, tillgängliga för oss än i dag, om hur man bör meditera, som grundlagts för många tusen år sedan av den indiske Vismannen, Patanjali. Han börjar sina instruktioner med att betona nödvändigheten av att leva ett rent liv som inte baseras på girighet och sensualitet utan på välvilja, uppriktighet, enkelhet och förnöjsamhet. 

Patanjalis första uppmaning till den som vill börja meditera är att “hindra” eller minska ner på medvetandets modifikationer, det vill säga, att stoppa medvetandet från att identifiera sig med eller svara på olika stimulus. Han lägger sedan grunden för meditation genom följande 4 grundpunkter;

1.Iakttagande (Medvetenhet). Att observera med en fullständig uppmärksamhet, utvecklar den medvetenhet eller “Mindfulness” som är  grundläggande för all meditation. Vi måste ständigt vara medvetna om den betingelseprocess som ligger bakom våra tankar och känslor och vi måste försöka att agera mer och mer utifrån vår inre kärna av stillhet, vilket i själva verket utgör vårt sanna Själv. Allt eftersom vi fortsätter att göra detta kommer vi att inse att meditationens grundläggande process inte är skiljt från livets egen konst.

2. Koncentration. Koncentration är en nödvändighet om vi vill lära oss att disciplinera det som kallas  “Apsinnet”. Vi måste lära oss att hålla kvar vårt medvetande vid ett fysiskt objekt, en idé, eller ett ideal och kunna föra tillbaka medvetandet när vi upptäcker att det avviker i annan riktning. Sinnet försöker att ta över kontrollen men genom att noggrant observera våra tankeprocesser kan vi lära oss att det är vi och inte vårt sinne som avgör innehållet eller aktiviteten av vårt medvetande.

3. Meditation. Riktig meditation börjar där den aktiva tanken upphör och individen blir medveten om den inre betydelsen av meditationsobjektet. Det kan liknas vid att gå från en ”en-punkts” inriktning till en ”icke-punkt” och på så vis kunna erfara en upplevelse av Helheten.

4. Kontemplation. I detta slutliga steg blir den mediterande fullständigt ett med meditationsobjektet. Detta för med sig en utvidgning av medvetandet som lyfter individen ut ur känslan av det lilla personliga jaget in i det större Självet. Det finns då inte längre ett “jag” och “det” att meditera över. Det finns bara den Enda Verkligheten. 

RIKTLINJER FÖR MEDITATION

Varje person tenderar att finna sitt eget sätt att meditera men följande allmänna riktlinjer är gemensamma för alla traditionella metoder:

1. Meditera regelbundet vid samma tidpunkt varje dag på en avskiljd plats, gärna samma plats varje dag.

2. Sitt i en bekväm ställning med ryggraden rak och ögonen stängda

3. Vänd dig medvetet bort från alla olika stimuli och fokusera på Nuet.

4. Koncentrera dig på det objekt, den idé eller det ideal som du valt som fokus.

5. Håll kvar uppmärksamheten på det som du valt att fokusera på och för sinnet tillbaka till det när tendensen uppstår att vilja fokusera på annat.

6. Börja meditera 5 till 10 minuter åt gången och utöka sedan gradvis, i din egen takt, dina stunder av inre stillhet och tystnad.


Teosofiska Speglingar
Utdrag ur artikeln Konsten att meditera
Bulletin nr 236, September 2010, Malmölogen

 Arkivet (1-235)

 

____________________________________________________________

 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
Uppdaterad 2014-03-23