triangelsymbol
nr 128

Karma – en rättvis lag

Reinkarnations och karmalärorna utgör två grundpelare inom den teosofiska filosofin och i artikeln En Introduktion till Teosofin kan vi läsa följande:

"Den oerhörda, och inom varje annan lära orättvisa, skillnaden mellan den primitiva människan och den civiliserade vad beträffar, kapacitet, karaktär och möjligheter blir endast begriplig genom denna lära [reinkarnationsläran]. Detsamma gäller för de olika skillnader som råder inom vårt eget samhällsskikt. Den rättfärdigar naturen och Gud och tar bort den skamfläck som vissa sekter belagt dem med genom att anta trosbegrepp som utmålar skaparen som en demon. Varje människas liv och karaktär är ett resultat av tidigare liv och tankar. Var och en är sin egen domare, sin egen bödel, för det är den egna handen som smider vapnet som verkställer ens straff. Var och en når också sin belöning genom sitt sätt att leva och når kunskapens och maktens höjder till gagn för alla de som måhända fortfarande inte nått så långt. Ingenting är lämnat åt slumpen varken fördelar eller partiskhet, utan allt är lagbundet. Människan är en tänkare och genom sina tankar alstrar hon orsaker, till elände eller lycka, för tankarna ligger till grund för hennes agerande. Människan är medelpunkten för varje störning av den universella harmonin och till henne, som centrum, måste alla störningar återkomma för att på så sätt återställa balansen eftersom naturen verkar ständigt för att upprätthålla harmonin. Människan bär alltid med sig en serie av tankar, vilka sträcker sig långt tillbaka i det förflutna och som fortsätter att skapa verkan och återverkan. Hon är på så vis ansvarig för alla sina tankar och handlingar och genom detta är hennes fullständiga ansvar ett faktum. Hennes egen ande utgör essensen av denna lag och möjliggör kompensation för varje störning och justering för alla verkningar. Detta är den Karmiska lagen, rättvisans lag, som ibland kallats för orsakssammanhangens etiska lag. Denna är välbekant inom de kristna skrifterna för både Jesus och Paulus uttryckte det klart och tydligt. Jesus sa "Ni kommer att dömas i den mån ni dömer andra och kommer att motta det mått med vilket ni mäter andra". Paulus sa "Bröder, faren inte vilse. Gud låter inte gäcka sig. Ty vad människan sår, skall hon också skörda. "Denna sådd och skörd blir endast möjlig genom karma och reinkarnations lärorna.

WILLIAM Q JUDGE
Utdrag ur artikeln En introduktion till teosofin
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23