triangelsymbol
nr 10

Det Kungliga Mysteriet

Det "kungliga mysteriet" är Livet självt. Vi har alla Liv. Vi är alla Liv. Alla varelser innehåller Liv – uttrycker Liv. Att veta vad Liv är innebär att känna till mysteriet.

Men Livets kungliga mysterium handlar inte bara om den fysiska tillvaron som endast är en aspekt av det Stora Livet. Vi måste tränga djupare in i vårt eget väsen och in i alla varelsers väsen för att kunna förstå vad detta stora mysterium är. I det läget kommer alla varelsers liv att bli tydliga för oss och vi kommer då att veta hur vi ska frambringa bättre resultat. Vi förnimmer då också med en gång att kraften som frambringar framtida förändringar finns inom oss – bara inom oss. Om vi betraktar hela tillvaron från en universell synpunkt, blir vi i stånd att sätta i rörelse den kraft som finns i det grundläggande andliga centrat hos varje varelse, stor eller liten. Det Enda Självet ser ut att vara uppdelat mellan de olika varelserna, men Det är i själva verket  inte alls delat: Varje varelse är i sitt grundläggande väsen Det. I Det ligger grunden till alla krafter; i Det ligger förmågan till utveckling och evolution, vilket möjliggör för varje varelse – som representerar en stråle av det Enhetliga Livet – att uppnå full kunskap om Livet inom sitt eget sanna väsen.

Var och en av oss står mitt uppe i en stor och tyst evolution. Var och en av oss ser många olika varelsers uttryckssätt – de som tillhör samma grad som vi själva och varelser som tillhör graderna under oss. Vi upplever oss närbesläktade med andra element, vars kraft vi inte kan se, vars källa vi inte förmår fatta och likväl känner vi dess verkningar. Från alla håll erfar vi dessa verkningar på olika sätt. Varelser under oss i form av mineral-, växt- och djurvärldar strävar alla, precis som vi gör, mot ett större och större förverkligande av helheten. Såsom Gnistor av den Enda Anden, det enda Medvetandet har de börjat sina små liv i kroppsformer eller skepnader genom vilka de kan komma i beröring med andra. Allteftersom de får behov av bättre och bättre redskap, behov av mer och mer beröring, utvecklar de inifrån ett bättre redskap. Så är hela evolutionens förlopp, alltid i riktning inifrån mot det yttre, och alltid med en tendens mot en växande individualitet. Ut ur livets enda ocean tenderar gudomligheten till slut att uppstå.

ROBERT CROSBIE
Utdrag ur Det Kungliga Mysteriet

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23