triangelsymbol
nr 92

Den Universella Översjälen

Innan läsaren går vidare till att studera Sångerna [Stanzorna] ur Dzyans Bok, som utgör fundamentet för detta arbete, är det alldeles nödvändigt att han får kännedom om de få grundläggande begrepp som ligger till grund för och genomtränger hela det tankesystem åt vilket han inbjudits att skänka sin uppmärksamhet. Dessa grundidéer är få till antalet, och på deras klara uppfattande beror förståelsen av allt det följande; vi uppmanar således läsaren att först göra sig förtrogen med dem, innan han fortsätter genomläsningen av själva arbetet. [Av de Tre Grundsatserna återges här den tredje.]

Slutligen lär Den Hemliga Läran:

(c) Alla Själars i grunden fullständiga identitet med den Universella Översjälen, den senare själv en aspekt av den Okända Roten, samt den för varje Själ – en gnista av den förra – obligatoriska pilgrimsfärd genom Inkarnationscykeln (även kallad "Nödvändighetscykeln") i enlighet med den cykliska och karmiska lagen, under hela perioden. Med andra ord: ingen rent andlig Buddhi (gudomlig Själ) kan ha en självständig (medveten) tillvaro, innan gnistan, som utgått från den Universella Sjätte principens (eller ÖVERSJÄLENS) rena Väsen, har (a) passerat genom alla elementala former av den nu pågående manvantarans fenomenella värld samt (b) förvärvat individualitet, först genom naturlig impuls och sedan genom självålagda och självuttänkta bemödanden (hämmade blott av dess karma) – och på så sätt uppstigit genom alla grader av intelligens, från det lägsta till det högsta Manas, från mineralen och växten upp till den heligaste ärkeängel (Dhyani-Buddha). Denna för den esoteriska filosofins karaktär så betecknande lära erkänner inga andra privilegier eller särskilda gåvor hos människan än dem som vunnits av hennes Jag genom personligt bemödande och egen förtjänst under en lång serie av metempsykoser och reinkarnationer.

Utdrag ur Den Hemliga Läran, vol I av 
HELENA BLAVATSKY
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23