triangelsymbol
nr 93

Den esoteriska evolutionsläran

Den moderna vetenskapen påyrkar evolutionsläran. Så gör även människoförnuftet och "den hemliga läran", och detta yrkande vinner stöd av de forntida legenderna och myterna, till och med av bibeln själv, om den läses mellan raderna. Vi ser hur blomman småningom utvecklas ur sin knopp och plantan ur sitt frö. Men varifrån har det kommit, detta frö, med hela sitt förutbestämda schema av fysisk omgestaltning; varifrån härrör de osynliga och följaktligen andliga krafter, som gradvis utvecklar form, färg och lukt? Ordet evolution talar för sig självt. Fröet till det nuvarande människosläktet måste ha preexisterat hos detta släktes moderras, liksom nästa sommars blomma döljer sig i det frö, som utvecklades i moderblommans frökapsel; moderorganismen torde blott i ringa mån skilja sig från sin avkomma, men en skillnad finns dock alltid. Mammuten och den jättelika svanödlan var måhända den nutida elefantens och ödlans antediluvianska förfäder; varför skulle då ej vårt mänskliga släktes förfäder ha utgjorts av de "jättar", som omtalas i Vedaböckerna, Voluspa och 1:a Mosebok? På samma gång som det är fullkomligt orimligt att antaga, att "arternas förändring" skulle ha försiggått i enlighet med några av de mera materialistiska åsikter, som omfattas av evolutionisterna, är det helt naturligt att föreställa sig, att varje släkte, från blötdjuren till de människolika aporna, utdanats ur sin egen ursprungliga och särskilda form.

Isis Unveiled, I:152-53 

 

Beträffande människosläktets evolution uppställer den hemliga läran tre nya satser, vilka står i direkt strid med såväl den moderna vetenskapen som de allmänt antagna religiösa dogmerna. Den lär: (a) en samtidig utveckling av sju människogrupper på sju olika delar av vår jord; (b) uppkomsten av den astrala kroppen före den fysiska: den förra är modellen till den senare; och (c) att människan föregick alla däggdjur – inbegripet de människoliknande däggdjuren – inom djurriket.

The Secret Doctrine, II:1 
Utdrag från 
HELENA BLAVATSKYS skrifter
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23