triangelsymbol
nr 61

Christos – det mystiska namnet

Den första nyckel man behöver använda för att avslöja de förborgade hemligheter som hänger samman med det mystiska namnet Kristus, är samma nyckel som öppnade porten till de äldsta ariernas, sabernas och egyptiernas forntida mysterier. Den Gnosis som trängdes undan av det kristna systemet var universell. Den var ett eko från den ursprungliga visdomsreligionen som en gång varit hela mänsklighetens arvegods. Därför kan man också i sanning säga att Kristus Ande (det gudomliga logos), i sin rent metafysiska aspekt har varit närvarande i mänskligheten sedan dess begynnelse. Författaren av Clementine Homilies har rätt, när han säger att Christos-mysteriet – som nu förmodas vara Jesus av Nasarets lära – "var identisk" med det som från begynnelsen förmedlats "till dem som ansågs värdiga", som vi berättat om i ett annat föredrag ("Gnostic and Historic Christianity"). 

Vi kan genom Lukasevangeliet lära oss att de "värdiga" var de som hade blivit initierade i Gnosis-mysterierna, och som "ansågs värdiga" att uppnå "uppståndelse från de döda" i detta liv... "de som visste att de inte längre kunde dö och var jämställda med änglarna likt Guds och Uppståndelsens Söner." Med andra ord, de var storslagna adepter, oavsett religionstillhörighet; och yttranden gäller för alla dem som, utan att vara Initierade, strävar och genom personliga bemödanden lyckas att leva livet, och uppnå andlig upplysning som en naturlig följd av att ha förenat sin personlighet – ("Sonen") med ("Fadern") sin individuella gudomliga Ande, sin inre Gud. Denna "uppståndelse" kan de kristna aldrig ha monopol på, utan den är en andlig medfödd rättighet för varje människa begåvad med själ och ande, oavsett vilken religion han eller hon må tillhöra. En sådan individ är en Kristus-människa. Å andra sidan måste de, som väljer att bortse från Kristus (principen) inom sig, dö som icke pånyttfödda hedningar – oavsett alla former av dop, sakrament, läpparnas bekännelse och tron på olika dogmer.

HELENA BLAVATSKY 
Utdrag ur Evangeliernas Esoteriska Karaktär

 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23