yantra1.gif (2187 bytes)
1

Anden i kroppen

FÖRSTA BREVET

ur

DEN VÄNLIGE FILOSOFEN

 Brev och Föredrag som behandlar teosofin och det teosofiska livet.

 Robert Crosbie var en av de okända soldaterna inom den armé som levde för att hjälpa mänskligheten, och som kämpade för alla levande varelsers frigörelse liksom för frigörelsen från den begränsade tillvarons bundenhet. Hans liv var ett förkroppsligande av Ansvarets och Hoppets Evangelium som är teosofi, Visdomsreligionen i alla tider. I denna bok finns några av de frön han sådde. Må dessa finna en fruktbar jordmån vari de kan växa och gro i ständigt överflöd.

av

Robert Crosbie

Robert Crosbie

1849-1919


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 

 

 ”Ty när Anden ikläds stoftet eller prakriti, upplever den de egenskaper som utgår från prakriti; dess förbindelse med dessa egenskaper är orsaken till dess återfödelse i goda eller onda moderliv. Anden i kroppen kallas Maheswara, den Store Herren, betraktaren, den som förmanar, upprätthåller och upplever, och även Paramatma, den högsta själen.”

Bhagavad-Gita, Kapitel XIII, vers 21-22

Första brevet

DU själv har tagit ett steg genom din egen inre beslutsamhet att lära känna sanningen för sanningens egen skull. Ditt verkliga själv är genom ditt sätt att tänka på väg att finna en kanal för att uttrycka sig, och denna kommer att utvecklas. Rätt tanke måste som du vet föregå rätt tal och rätt handling. Detta har uttryckts på många sätt, där det vanligaste kanske är ”Sök först hans rike (som finns inom dig) så ska ni få allt det andra också”. [Matteusevangeliet 6:33]

Låt inte förhållanden som råder omkring dig, och som står i motsats till vad du kan se, tynga ner dig. Du vet naturligtvis att vilka de existerande förhållanden än är, så är de skapade av dig själv – i den mån de påverkar dig – och vad än förhållanden blir framöver så kommer de att vara i överensstämmelse med din egen beslutsamhet. Allt som krävs för var och en är att noggrant utföra sin plikt. Ingen är liten eller obetydlig.

Du är säkert medveten om att bundenhet till saker och ting eller resultat kommer genom att man tänker på dem. Du kan inte vara bunden vid en sak som du inte tänker på, inte heller kan du tycka illa om en sak du inte tänker på. Gör så gott du kan i varje handling och nuvarande plikt, och fäst inte särskild vikt vid resultatet. Lämna resultaten åt lagen – vilka helt säkerhet kommer att bli i enlighet med den. När du gjort din plikt som du uppfattar den, avsäg dig då alla personliga intressen av resultatet. Vad än resultat blir så välkomna det som om det vore vad ditt sanna själv verkligen önskar.  

För individen är det med all säkerhet endast motivet som markerar skillnaden mellan svart och vitt. Men det som behövs i världen är kunskap. Bra motiv kan måhända rädda den moraliska karaktären men utgör ingen garanti för de tankar och de handlingar som främjar mänsklighetens högsta goda. Bra motiv utan kunskap innebär ibland att arbetet blir förgäves. Under alla tidsåldrar har det funnits en uppsjö av bra motiv, men makt och iver missbrukas på grund av bristande kunskap. Teosofi är vägen till kunskap. En av anledningarna till att den förmedlades var, bland mycket annat, att påvisa att bra motiv skulle kunna gå hand i hand med visdom. 

Om vi erinrar oss att meningen med livet är att lära sig och att hela livet består av ett lärande, så kommer de vanliga dagliga sysslorna att framstå som medel för att uppnå lärdom. ”Utför noggrant din plikt och lämna resultatet åt Lagen.” En gång i tiden påstods teosofin mycket träffande att vara ”heligt sunt förnuft” och det gläder mig att du förnimmer detta. 

Den Teosofiska Rörelsen är större än alla samfund eller organisationer. De senare är föränderliga och anpassade efter de personer som bildar dem och påverkar dess politik och ideal, de korresponderar till våra fysiska kroppar, medan Rörelsen korresponderar till Själen. Det finns många typer av organisationer, och arbete måste utföras i var och en av dessa, i enlighet med de möjligheter som erbjuds genom dem. De som håller fast i sin tro på någon särskild organisation väljer en tillfällig vägvisare och ett svagt stöd; de flesta av dessa söker någon slags auktoritet. Mänsklig svaghet som tillåter ett dominerande prästerskap leder till andligt mörker i sinom tid. 

Det Teosofiska Samfundet grundades av Mästarna som en organisation för att förmedla Visdomsreligionen. Denna organisation har delats i olika fragment. Självfallet är HPB´s budskap till västvärlden grunden för alla de olika teosofiska samfundens existens. Den genomsnittliga personen gör en stor sak av organisationer, former, metoder, auktoritet och gud vet vad, och en utkristallisering av idéer sker på bekostnad av själva förståelsen.  Sålunda uppstår personliga attacker, splittringar, motsägelser och andra tokerier som begåtts under denna generations historia inom Rörelsen. Du måste ha observerat att alla svårigheter som uppstått inom T.S. har haft att göra med personligheter snarare än skillnader i själva lärorna. Detta är signifikant.

T. S. representerar världen. Inom detta embryo utspelar sig världens strider. Okunnighet, vidskepelse, själviskhet, ambition – allt finns där. Det finns även andra hotande faror för en organisation som T.S. bortsett från den om ”personlig anhängarskara”. Ibland uppstår självutnämnda förmyndare inom organisationen, som förespråkar hårda och fasta slutsatser för människor, för saker och ting och för metoder. Dessa försöker framföra sina egna idéer som de enda riktiga – när de i själva verket bemödar sig om att skaffa sig en skara anhängare under denna policy – och glömmer därmed att ingen metod är den sanna metoden; att den sanna metoden måste vara en kombination av alla metoder. Allt detta utgör lärdomar – initieringar i ockultism – om vi uppfattar dem på rätt sätt. T.S. erbjuder lärdomar som inte kan uppnås någon annanstans i världen.  

Till varje fragment av det ursprungliga T.S. har många begärt inträde genom att de lockats av dess filosofi. Det riktiga eller felaktiga i splittringen påverkar dem inte. Inom varje fragment finns de som är goda och sanna lärjungar till Mästarna. Och så långt min kunskap sträcker sig, skulle jag kunna säga att Mästarna arbetar på många olika sätt, genom flera olika organisationer så väl som genom individer. Det finns ingen gräns för Deras hjälpande förutom de begränsningar som personligheterna lägger på sig själva. Deras arbete är universellt; låt vårt synsätt vara i denna riktning så mycket som möjligt. Så att vi kan tjäna och vinna kunskap på bästa sätt. 

H.P. Blavatsky var Budbäraren från den Stora Logen till västvärlden. William Q. Judge var medstiftare och medarbetare till H.P.B från begynnelsen. Det är bra om vi kommer ihåg att H.P.B och W.Q.J  inte var beviljade de positioner De innehade genom någon auktoritet, utan genom erkännande av Deras kunskap och förmåga. De var sui generis [av sitt eget slag]; alla andra är bara elever. De som förringar Judge kommer även att visa sig förringa H.P.B. Ett gammalt ordspråk lyder: ”Avskyvärd genom karmisk handling kommer han att bli, som visar sitt förakt inför sin lärare. ”Kanske inget vackert ordspråk för våra idéer, men den förmedlar ett faktum som är synnerligen allvarligt inom ockultismen. ”Av deras frukter skall ni känna igen dem.” [Matteusevangeliet 7:16]


För de som känner H.P.B och W.Q.J är anklagelserna bara värda att tänka på utifrån en enda synvinkel – de vänder bort uppmärksamheten för många som annars genom dem skulle lära sig de stora sanningarna om människan och naturen. Teosofer kan inget annat göra än att inta den position som uttrycks genom orden, ”Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.” [Lukasevangeliet 23:34]

 Er tillgivne, R.C.


Översatt från The Friendly Philosopher, sid 3-6."Letter One". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1945.
 

______________________________________________________________________


 
till Robert Crosbie Online | till William Q Judge Online   | till Helena Blavatsky  Online | till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23