yantra1.gif (2187 bytes)
58

Människolivets tre plan

William Q. Judge

© 1998 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)


WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 

Jagrata, Swapna, Sushupti:

Vaket, Drömmande, Drömlös sömn.

Jag ska nu berätta om vanliga människor. Adepten, Mästaren, Yogin, Mahatman och Buddhan lever var och en i mer än tre tillstånd under sin inkarnation i denna värld, och de är fullt medvetna om dem alla, medan den vanlige människan endast är medveten om det första – det vakna tillståndet, såsom ordet medveten förstås nu.

Varje uppriktig teosof borde känna till vikten av dessa tre tillstånd, speciellt hur viktigt det är att man i Swapna inte förlorar minnet av de erfarenheter man haft i Sushupti, inte heller i Jagrata dem man haft i Swapna och vice versâ.

Det är i Jagrata, vårt vakna tillstånd, som vi måste bli regenererade; det är där vi måste bli fullständigt medvetna om Självet inom oss, för i inget annat tillstånd är frälsning möjlig.

När en människa dör, går hon antingen till det Högsta Tillståndet varifrån inget återvändande mot hennes vilja är möjligt, eller till något av de andra tillstånden – himlen, helvetet, avitchi, devachan osv – varifrån ett återvändande till en ny inkarnation är oundviklig. Men hon kan inte gå till det Högsta Tillståndet om hon inte har fullkomnat och regenererat sig själv; om inte de underbara och strålande höjder på vilka Mästarna står har blivit uppnådda medan hon ännu är i kroppen. Detta fullbordande, så innerligt efterlängtat, kan aldrig bli ordentligt säkrat om hon inte under någon period av sin utveckling tar de steg som leder till det slutgiltiga uppnåendet. Dessa steg kan och måste tas. Det första innehåller möjligheterna till det sista, för orsaker en gång satta i rörelse skapar ständigt sina naturliga resultat.

Ett bland dessa steg är att göra sig bekant och införstådd med de tre tidigare omtalade tillstånden.

Jagrata inverkar på Swapna, skapar drömmar och suggestioner som antingen stör upplysningarna som kommer ner från det högre tillståndet, eller hjälper människan genom ett vaket lugn, en vaken koncentration som medverkar till att minska förvrängningarna av de mentala erfarenheterna under drömlivet. Swapna återverkar i sin tur på vakentillståndet (Jagrata) genom goda eller dåliga suggestioner gjorda på henne under drömmen. All erfarenhet och alla religioner är fulla med bevis om detta. I sagan om Edens lustgård är det den listiga ormen som viskar i den sovandes öra och förleder honom att bryta mot det givna förbudet när han vaknar. I Jobs bok sägs det att Gud upplyser människan i sömnen, i drömmar och i nattliga visioner. Och de mest vanliga människors introspektiva och allmänna drömliv behöver inga bevis. Jag har själv kännedom om många fall där människor begick gärningar mot vilket deras bättre natur reste sig, suggererade till handling genom sina drömmar. Det berodde på att deras oheliga tillstånd hos deras vakna tankar smittade deras drömmar och öppnade upp dem för onda inflytanden. Genom ömsesidig verkan förgiftade hon både Jagrata och Swapna.

Det är därför vår skyldighet att hålla dessa båda plan rena och fläckfria.

Det tredje tillståndet som är gemensamt för alla är Sushupti, vilket har blivit översatt som drömlös sömn. Denna översättning är otillräcklig,  fastän det är ett drömlöst tillstånd är det samtidigt ett tillstånd där till och med brottslingar, genom sin högre natur, kommer i förbindelse med andliga varelser och inträder på det andliga planet. Det är den stora andliga reservoar genom vilken den förfärliga impulsen till ondska tyglas. Och eftersom detta tillstånd är ofrivilligt för dem, är det alltid välgörande i sina verkningar.

För att bättre förstå ämnet, är det nyttigt att lite i detalj reflektera över vad som sker när någon faller i sömn, har drömmar och sedan går in i Sushupti. Då de yttre sinnena domnar bort, börjar hjärnan kasta fram bilder vilka endast är återupprepningar av det vakna tillståndets tankar och handlingar, och snart är hon insomnad. Hon har då trätt in på ett erfarenhetsplan som är lika verkligt som det hon nyss lämnat, det är bara av en annan art. Vi kan tänka oss detta plan avskilt från det vakna tillståndet genom en imaginär skiljevägg, och på samma sätt på andra sidan från Sushupti. I denna region vandrar hon tills hon börjar höja sig över detsamma in i en högre. Där kan hjärnan inte längre verka störande och hon blir då en deltagare i "gudarnas måltid", i den mån hennes natur tillåter det. Men hon måste återvända till det vakna tillståndet och hon kan inte komma tillbaka på någon annan väg än den hon kommit eftersom Sushupti sträcker ut sig i alla riktningar, och eftersom Swapna nedanför gör detsamma, så finns det ingen möjlighet att direkt övergå från Sushupti till Jagrata. Och detta är sant, även om man vid återkomsten inte har minne av någon dröm.

En vanlig okoncentrerad människa vars oförmåga att fokusera på grund av varierande och förvirrade tankar, har försatt sitt Swapna fält eller tillstånd i förvirring. När hon passerar igenom detta tillstånd blir de användbara och upphöjda erfarenheterna från Sushupti hopblandade och förvridna, så att hon vid uppvaknandet inte har i behåll det välgörande inflytande som det är hennes rättighet lika väl som hennes skyldighet att ha. Här ser vi igen de varaktiga verkningarna, antingen skadliga eller tvärtom, av vårt uppförande och våra tankar när vi är vakna.

Det verkar således vara så, att vad hon borde försöka uppnå är en klarhet och kraft i Swapna tillståndet som skall leda till att förvirringen och förvridningen som finns där försvinner, så att när hon återvänder till det vakna tillståndet kan bibehålla ett rikare och livligare minne av vad som skett i Sushupti. Detta görs genom en ökning av vår koncentration på höga tankar, på ädla syften, på allt det bästa och andligaste inombords medan man är vaken. Det bästa resultatet kan inte bli uppnått på en vecka eller ett år, kanske inte under ett helt liv, men när man en gång har börjat kommer detta att leda till fullkomnandet av andlig odling i någon nästkommande inkarnation.

På detta sätt uppstår ett attraktionscentrum hos den vakna människan mot vilket all hennes energi flödar, och vi kan föreställa oss detta som en brännpunkt inom henne. Från denna brännpunkt – sett ifrån detta plan – konvergerar strålarna hos hela den vakna människan mot Swapna och för henne mot drömtillståndet med större klarhet. Som en följd av detta skapas en ny brännpunkt i Swapna varigenom hon kan höja sig till Sushupti i ett samlat tillstånd. När hon återvänder går det medelst dessa brännpunkter genom Swapna, där då förvirringen är något mindre, och hon inträder i sitt vanliga vakna tillstånd i besittning, åtminstone i någon grad, av Sushuptis goda inflytelser och kunskap. Skillnaden mellan en människa som inte är koncentrerad och en som är det består däri, att den första passerar från ett tillstånd till ett annat genom de imaginära skiljeväggarna som vi tidigare postulerat liksom sanden går igenom en såll, medan den koncentrerade människan passerar från det ena tillståndet till det andra liksom vatten genom ett rör eller solens strålar genom en lins. I det första fallet är varje sandstråle en ny erfarenhet, en ny uppsättning av förvirrade och oriktiga tankar, då däremot den samlade människan går och kommer tillbaka som ägare till riktiga och tydliga erfarenheter.

Dessa tankar är inte avsedda att vara uttömmande, men så långt som de nu sträcker sig tror jag de är korrekta. Ämnet är enormt stort liksom av största vikt och teosofer uppmanas att rena, upphöja och koncentrera sina tankar och handlingar under de vakna timmarna så att de inte kontinuerligt och utan bestämt mål natt efter natt och dag efter dag, går in i och återvänder från dessa naturliga och vist anordnade tillstånd utan att vara visare eller bättre utrustad att hjälpa sina medmänniskor. Ty på denna väg, liksom genom spindelns tunna tråd, kan vi nå det andliga livets fria rymder.


EUSEBIO URBAN
[WILLIAM Q. JUDGE]
Path
, Augusti, 1888.

Översatt från William Q Judges Theosophical Articles, vol I, s 294-297, "The Three Planes of Human Life". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.

 

___________________________________________________________________

mer Patanjalis Yoga Dagbok nr 7

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23