yantra1.gif (2187 bytes)

Infödda Astrologer
 


HELENA BLAVATSKY

© 2002 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)blavisi3.jpg (9680 bytes)
HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)INFÖDDA ASTROLOGER


[Herr K. D. Dosabhoy skrev till The Theosophist och påpekade att hans tro på astrologins värde hade raserats på grund av att de astrologer som han hade anlitat misslyckades med att göra korrekta förutsägningar. H. P. Blavatskys ledarspalt kommenterade detta på följande sätt:]

Vår högt ärade Broder och korrespondent hade otur i sina astrologiska forskningar, men det är allt han kan säga. Bara därför att halvt utbildade astronomer i ett land misslyckas med att förutsäga en eklips, är detta i sig en tillräcklig orsak för att dess invånare ska nedvärdera astronomin och kalla det för en fantasi vetenskap? Trots att astrologin har fallit i glömska under de senaste två århundraden, så är det likväl en vetenskap som är bra mycket svårare att bemästra än den högsta matematiken; och trots allt detta, så hävdar vi åter att när astrologin studerats samvetsgrant, så bevisar den skickligt sina korrekta påståenden.

Vi anser lika litet som herr Darasha Dosabhoy, att astrologin kan förutsäga varje obetydlig liten händelse i våra liv, varje tillfällig sjukdom, glädje eller sorg. Något sådant har den aldrig gjort anspråk på. Stjärnorna kan inte förutsäga oförutsedda händelser (?) mera än en läkare kan förutsäga att en klient, som aldrig går ut, skall bryta benet. De antyder gynnsamma eller ogynnsamma levnadsförhållanden enligt allmänna linjer och ingenting mer.

Om vår vän misslyckades med att erhålla besked från de astrologer som han rådfrågat, känner vi åtminstone ett dussin bildade män som tror på astrologin, eftersom de funnit att dess förutsägelser slagit in. En hel volym vore nödvändig för att förklara i detalj denna forntida vetenskap, men några få ord får här tjäna till att korrigera ett av de allvarligaste misstagen rörande astrologin, som är så vanligt bland människorna och även bland dem som praktiserar astrologin, det vill säga, att planeterna gör oss till vad vi är, att deras goda eller dåliga aspekter ger upphov till lyckliga eller olyckliga perioder
. W. H. Chaney, en framstående representant för astrologin skriver: "Om ni visar en ofilosofisk astrolog horoskopet för en gosse, som är född i Skyttens uppstigande tecken, med Jupiter i densamma som ascendent och i exakt trigon med solen och Lejonets tecken samt ytterligare andra fördelaktiga konfigurationer, så skall han ögonblickligen förklara att denne gosse kommer att bli en stor man, en prins eller en president – och det skulle även jag göra. Men en astrolog kanske framhåller att all denna goda lycka orsakades av att gossen föddes under sådana lyckosamma aspekter, medan jag skulle söka bortom hans födelse efter orsaken, och skulle troligen upptäcka att långt före hans födelse så hade hans föräldrar levt åtskilda under veckor eller månader, och under denna tid hade båda levt ett mycket rent och upphöjt liv. De var även mycket harmoniska, och befann sig vid bästa fysiska hälsa, hade ett klart intellekt, deras sinnen var glada och deras moraliska karaktärer var starka."

Den egyptiske episkopen  ([biskopen] "uppsyningsmannen"; ordet 'episcopal' är härlett från det forna hedniska namnet på denne stjärnskådare) upptäckte att tidigt på morgonen före soluppgången i juni månad , så kunde han i öster se en mycket starkt lysande fixstjärna på himlen, och omedelbart efter det han upptäckt denna stjärna fann han, att Nilen översvämmade. Sedan han iakttagit detta fenomen under flera successiva år, antecknade han det som ett axiom att denna stjärna indikerade Nilens översvämning, och ingen fann skäl att opponera sig emot honom; för orsaken kunde ledas tillbaka till snösmältningen i Afrikas berg. Antag nu att någon – en  skeptiker – hade hört talas om denna idé att en stjärna orsakade Nilens översvämning, vilket tillfälle hade inte detta varit att förlöjliga och kritisera den stackars episkopen. Trots detta skulle episkopen fortsatt att iakttaga samma fenomen år efter år; och kanske kallats "mångalen" eller en "dåre", men detta skulle inte på något vis förändra hans syn på saken.
Allt detta missledande prat skulle i så fall uppstått genom okunskap hos skeptikern precis som nio tiondelar av alla dispyter och allt gräl uppstår. Lär människan att denna stjärnas framträdande vid en bestämd tidpunkt och på en viss plats på himlen indikerade, men orsakade inte Nilens översvämning, och hon skulle med en gång upphöra att kalla episkopen för en idiot eller lögnare.

Den intelligente läsaren borde nu förstå vad vi menar – nämligen, att enligt astrologin orsakar stjärnorna inte goda eller dåliga omständigheter, de bara indikerar dem. En man måste vara en psykolog och en filosof  innan han kan bli en fullkomlig astrolog, och korrekt förstå den stora Lagen för Universell Sympati. Inte bara astrologin utan även magnetismen, teosofin och varje ockult vetenskap, speciellt den som rör attraktion och repulsion är beroende av denna lag för att kunna existera. Utan ett närmare studium av denna lag förblir astrologin en vidskepelse."

Artikeln "Stars and Numbers" som följer härefter skrevs innan vi mottog detta brev. Vi vill göra vår ärade korrespondent uppmärksam på denna.

The Theosophist, vol. II, No. 9, June, 1881, pp.198-199.
HELENA BLAVATSKY

 

Detta korta utdrag "Native Astrologers" är översatt från H P Blavatsky Collected Writings, vol III, 1881-1882, sid 190-192. Utgiven av The Theosophical Publishing House, Madras, India 1968.

 

|  till toppen av sidan  | till Helena Blavatsky  Online | till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23