yantra1.gif (2187 bytes)

Yoga filosofin


HELENA BLAVATSKY

© 2006 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 

[The Theosophist vol.II. nos. 2, 4 och 7,  november 1880, och januari, april 1881.*]


* Paragraferna inom hakparanteserna är sammandrag från en artikel i The Theosophist, i vilken HPB inflikade sina kommentarer. De korta utdragen är medtagna i denna text för att göra det lättare att förstå kommentarerna.[YOGA, eller mänsklig hibernation [dvala] är endast en förlängd sömn. Det är intressant att notera att det finns nedtecknade händelser som förtäljer om individer som har sovit i veckor, månader, ja till och med i åratal.] 

Vi känner personligen en rysk dam – madame Kashereninof – vars syster som vid den tiden var ogift kvinna i tjugoårsåldern som regelbundet sov sex månader i sträck. Efter den perioden vaknade hon upp och var då svag, men inte särskilt uttröttad och frågade genast efter mjölk som var hennes huvudsakliga föda. Vid slutet av varannan vecka, ibland var tredje, började hon visa tydliga tecken på sömnighet, och vid slutet av månaden så föll hon in i sin trance igen. Detta fortgick i sju år, och hon ansågs av befolkningen att vara ett stort helgon. Detta utspelade sig 1841. Vad som blev av henne efter detta är vi oförmögna att säga. 
 

[Yoga har definierats på olika sätt av olika auktoriteter. Vissa har definierat det som en mental abstraktion; andra som en tyst bön; eller som en förening av in- och utandning; eller som en förening av förnuftet och själen. Men med yoga så uppfattar jag det som konsten att upphäva andningen och blodcirkulationen. Yoga delas huvudsakligen upp i Raja Yoga och Hatha Yoga.].

Här faller författaren direkt in i ett tydligt misstag. Han blandar ihop Raja med Hatha Yogierna, då däremot de förra inte har något att göra med den fysiska träning som Hatha Yogin utför eller med någon annan av de oräkneliga sekterna som har anammat de namn och emblem som Yogierna använder. Wilson, som även han försjunker i samma förvirring i sitt arbete, Essays on the Religions of the Hindus, visar att han vet väldigt lite, om än någonting om de sanna Raja Yogierna, som varken har mer att göra med Shiva än med Vishnu, eller någon annan gudom. Bara de mest lärda bland Shankaras Dandins från norra Indien, speciellt de som är bosatta vid Rajputana, skulle vara kapabla – om de var villiga – att ge korrekta fakta om Raja Yogierna; för dessa män som anammat de filosofiska lärorna ur Shankaras vedanta är dessutom mer bevandrade i Tantra-lärorna än någon annan – dessa läror kallas djävulska av dem som inte förstår dem, eller förkastar lärorna på grund av förutbestämda åsikter. Anledningen till att vi inledde vår mening med konjunktionen om, när vi talar om Dandins, är att vi råkar veta hur noggrant de sanna Yogiernas hemligheter  – nej, till och med själva dess existens – totalt förnekas inom detta brödraskap. För inte så länge sedan blev en av deras vanliga ursäkter som antagits av dem satt i omlopp, en åsikt som de framför med stöd av deras mäktigaste auktoriteter vilka bekräftar att yogatillståndet är ouppnåeligt i Kali, den nuvarande tidsåldern. ”När människans sinnen blivit ostadiga, och synden blivit förhärskande i Kali Yuga, och livet blivit kortare, hur kan då Yogans exalterade tillstånd uppnås?” frågar Kashikhanda. Men denna ståndpunkt kan motsägas med två ord och med deras egna vapen. Tillvaron av den nuvarande Kali Yugan uppgår till 432 000 år, varav 4979  redan har avverkats. Det är i vid början av Kali Yuga som Krishna och Arjuna föds. Det är efter Vishnus åttonde inkarnation som landet haft alla sina historiska Yogier, och vad gäller de förhistoriska Yogierna, eller de som påstås vara sådana, så anser vi oss inte berättigade att tvinga dessa på allmänheten. Skall vi då uppfatta förhållandet så att inga av dessa otaliga helgon, filosofer och asketer, från Krishna till Vishnu Brahmachari Bawa från Bombay, någonsin uppnådde ett ”exalterat tillstånd genom Yoga”? Att upprepa detta påstående är en livsfarlig policy från deras sida.

Det är inte så att det aldrig bland Hatha Yogierna – män som genom ett fysiskt och välorganiserat träningssystem uppnått de högsta krafterna såsom ”mirakelgörare”– funnits en enda människa som funnits värdig att benämnas en sann Yogi. Vad vi påstår är helt enkelt detta: Raja Yogin tränar endast sina mentala och intellektuella förmågor och lämnar de fysiska åt sidan och och har ingen större aktning för de uppövade fenomen som är av fysisk karaktär. Därför är det högst ovanligt att finna en sann Yogi som skryter med att vara en, eller är villig att uppvisa sådana krafter – trots att han uppnår dem lika mycket som de vilka praktiserar Hatha Yoga, men genom ett annat och än mer intellektuellt system. Generellt så förnekar de att de besitter dessa krafter och av skäl som är mycket välgrundade. Den förra klassens Yogier behöver inte ens tillhöra något känt ordenssällskap av asketer, och de är oftare kända som privata individer än medlemmar av något religiöst brödraskap, inte heller behöver de vara hinduer. Kabir, som var en av dem, rasar mot nästan alla de senaste sekterna av tiggarmunkar som då och då blir krigare när de inte är enkla stråtrövare; och han tecknar ett utsökt porträtt av dem med sin mästerliga penna:

Aldrig tidigare har jag skådat en sådan Yogi, O broder!, som, när han glömt sin lära strövar omkring vårdslöst. Han ger sig ut för att följa tron enligt Mahadeva och kallar sig själv för en eminent lärare: Hans tankspriddhet visar sig på basaren eller marknaden och  detta falska helgons älskarinna är Maya. När krossade Dattatraya en boning? När samlade Sukhadeva en väpnad skara? När höll Naraka vakt över en luntbössa? När blåste Vyasadeva en trumpet? etc.

Därför, närhelst författaren – dr. Paul – talar om Raja Yoga så är det helt enkelt Hatha Yoga han menar.


[Specifika detaljer följer därefter för praktiserandet av ställningar, upprepandet  av Mantror, och Yamyasana och Pranayama, eller indragandet och fasthållandet av andningen.]

Allt det ovan är som vi sagt förut, Hatha Yoga övningar, och främjar endast  fysiska fenomen och erbjuder sällan glimtar av verklig klärvoajans, såvida det inte är ett feberliknande tillstånd eller artificiell extas. Om vi publicerar dessa instruktioner så är det bara för det stora värde vi sätter på denna information vilken är tillförlitlig och erbjuder en glimt av sanningen för den skeptiske, genom att visa att till och med i fallet med Hatha Yogierna, så kan orsaken genom vilket alstrandet av fenomenen sker, liksom det uppnådda resultatet förklaras vetenskapligt; och att det därför inte finns något behov av att varken förkasta fenomenet a priori eller att låta bli att undersöka det eller att hänföra det till något annat än naturliga, fastän ockulta krafter, mer eller mindre latenta i varje man och kvinna.
 

[Dr Paul beskriver sedan de åtta olika varianterna. Kumbhaka som Yogierna praktiserar i syfte att kunna studera själens karaktär. Khechari mudra är att förlänga tungan genom delning och därefter ”mjölka” den tills den är lång nog att den kan vändas tillbaka in i strupen och med dess spets pressa epiglottis så att rima gloitidis stängs, som i sin tur stänger in den indragna luften i systemet, så att lungorna och inälvorna fylls helt och hållet. Genom denna övning blir han okänslig för allt som är i det yttre. ”Utan denna förmåga” säger dr Paul, ”kan han aldrig bli absorberad i Gud”.] 

Eftersom vetenskapen och studiet av Yoga filosofin tillhör de buddhistiska, de lamaistiska och de religioner som anses vara ateistiska, det vill säga, de som förnekar tron på en personlig gudom, och eftersom en vedanta-filosof inte på något sätt skulle använda ett sådant uttryck, måste vi förstå termen ”absorberad i Gud” i betydelsen förening med den Universella Själen eller Parama-Purusha – den ursprungliga eller Enda Anden.


[Riktlinjer ges därefter för praktiserandet av Mulabandah, en process där en äldre man kan återställas till en yngling.] 

Denna ställning kommer knappast att ha önskad effekt om inte dess filosofi är korrekt förstådd och praktiserad sedan unga år. När ålderdomen framträder, när huden har skrynklat sig och vävnaderna har slappnat, kan denna endast bli tillfälligt återställd med Mayas hjälp. Mulabandha är en helt enkelt en process för att försätta sig själv i sömn (och på så sätt vinna regelbundna timmar av sömn). 


[ Ujjayi Kumbhaka. Inta ställningen som kallas Sukhasana och frigör dina två näsborrar genom den första Kumbhaka och inhalera genom båda näsborrarna, fyll magen och halsen med den indragna luften och utandas därefter sakta genom den vänstra näsborren. Han som praktiserar denna Kumbhaka kurerar alla sjukdomar som beror på en felaktig inandning av syre.]

Och om någon känner sig manad att förlöjliga de okända kurerna som numera används av Yogierna för att kurera ”coryza”, inälvsmaskar och andra åkommor – som endast är ett visst sätt att inandas – så skall han komma ihåg att dessa analfabeter och vidskepliga asketer tycks ha förekommit den moderna vetenskapens upptäckter. En av de senaste har omnämnts i det sista numret av New York Medical Record (september 1888) under rubriken ”A New and Curious Plan för Deadening Pain [En ny och intressant metod för att döda smärta”]. Dessa experiment utfördes av dr Bonwill en välkänd fysiker från Philadelphia, år 1872, och har sedan dess effektivt använts som bedövningsmedel [narkos]. Vi citerar följande från Dubuque Daily Telegraph:

Dr A. Hewson framlade en rapport år 1875, som innehöll hans vetenskapliga försök, till International Medical Congress, och vid ett möte som hölls nyligen vid det Philadelphian County Medical Society så var det ett flertal artiklar som tog upp detta ämne och en livlig diskussion följde. När man använder metoden så ber läkaren patienten att andas häftigt, och göra cirka ett hundra andetag per minut och avsluta med snabba puffande utandningar efter två till fem minuter så resulterar övningen i en fullständig eller delvis avsaknad av smärta, som varar upp till en halv minut, eller mer, och under den tiden kan man utan någon som helst smärta dra ut tänder eller göra kirurgiska snitt. Patienten kan vara i vilken ställning som helst, men det rekommenderas att han ligger på sidan; och det är bäst att lägga en näsduk över ansiktet för att förhindra distraktion under patientens koncentration. När den snabba andhämtningen först sätts igång kan patienten känna en viss upprymdhet, och efter det kommer en mättnadskänsla i huvudet eller dåsighet. Ansiktet rodnar först, bleknar sedan eller blir blåaktigt, hjärtat slår ganska svagt fast snabbt, men känsloförmågan är inte påverkad och inte heller har hon förlorat medvetande. Verkningarna alstras snabbare hos kvinnor än hos män och lättare hos medelålders än hos gamla; barn får svårt att ens andas ordentligt. Man förnekar att det skulle finnas någon fara med detta. Många mindre operationer, som inte varit tandrelaterade, har utförts med denna metod och alltid med ett gott resultat. Det påstås att denna metod kan komma att ersätta narkos vid tandbesvär, kirurgi och förlossningar. Dr Hewsons förklaring är att snabb andning minskar blodets upptagningsförmåga av syre och att ett överskott av kolsyra  förgiftar tillfälligt våra nervcentra. Dr Bonwill ger flera förklaringar, där en är den specifika effekt som uppnås med kolsyran, och en annan är avledandet av viljekraften alstrad genom en snabb frivillig muskel aktivitet; och en tredje är instängandet av blod i hjärnan som en konsekvens av alltför mycket luft passerar in i lungorna. Tidningen Records, [sep1888] är inte tillfreds med teorierna utan antar det vara bevisat att smärta kan dödas genom metoden, vilken den rekommenderar till läkarkåren så att den experimentellt kan avgöra dess exakta värde.

Och om det blir noggrant bevisat att 100 andetag per minut, som slutar med snabba puffande utandningar, helt och hållet kan döda smärta, varför skulle då inte ett varierat sätt att inhalera syre kunna producera andra och än mer extraordinära resultat som idag är okända för vetenskapen, men som bara väntar på att bli upptäckta i framtiden?

[Efter att utförligt och i viss utsträckning ha talat om Samadhi och olika grenar av Raja Yoga, så framkallar dr Paul´s påståenden följande anmärkning.] 

Dessa system, utvecklade under långa tidsåldrar av praktik tills de gav det ovan beskrivna resultatet, användes inte enbart i Indien under forntidens dagar. De största filosoferna i alla länder försökte anskaffa dessa krafter och säkerligen så ligger det en djup visdom från arkaiska tidsåldrar fördolt bakom de löjliga ställningarna hos Yogin. Denna visdom omfattar bland annat en perfekt kunskap om vad som idag kallas fysiologi och psykologi. Ammonius Saccas, Porfyrios, Proclus och andra praktiserade det i Egypten; och Grekland och Rom tvekade inte alls under sin filosofiska glansperiod att följa efter. Pythagoras talar om sfärernas musik som man hör under tillstånd av extas, och Zeno finner en vis man, som efter att ha övervunnit alla sina passioner, endast känner glädje och starka känslor under tortyr. Platon framhåller människan som mediterar och liknar dennes mänskliga förmågor med de gudomliga krafterna, och vi ser att de kristna asketerna själva, genom ett liv av kontemplation och självtortyr, uppnår levitationens eller aethrobacy´s krafter, vilka, trots att de tillskrivs det mirakulösa ingripandet av en personlig Gud, likväl är äkta, och ett resultat av fysiologiska förändringar i den mänskliga kroppen, och så här säger Patanjali:

Yogin kommer att höra de himmelska körernas himmelska ljud, sånger och samtal. Han kommer att ha uppnått samma känsliga förnimmelse som dessa har då de passerar genom luften, vilket betyder när det omskrivs på ett mer exoteriskt språk, att asketen är förmögen att se med det andliga ögat i Astralljuset, höra med det andliga örat alla de subjektiva ljud som är ohörbara för andra, och så att säga, leva och känna i detta Osynliga Universum.

Yogin har förmågan att stiga in i en död eller levande kropp genom sinnenas stig, och agera i denna kropp som om den vore hans egen. 

”Sinnenas stig”; våra fysiska sinnen, som antas vara sprungna från astralkroppen, människans eteriska dublett, eller jivatma, som dör med kroppen; sinnena skall här förstås i sin andliga aspekt – viljeakten av de högre principerna i människan. Den sanne Raja Yogin är en stoiker; och Kapila som endast befattar sig med den sistnämnda – förkastar fullständigt Hatha Yogiernas påstående att under Samadhi kunna samtala  med det Oändliga Ishvara – beskriver deras tillstånd med följande ord:

För en Yogi, i vars förnuft allt identifieras som anden, vad är dårskap? Vad är sorg? Han ser alla saker som ett; han är utan ömsinthet; han varken gläds över det goda eller är besvärad över det onda .... En vis man ser så många falska saker i det som kallas det sanna, och så mycket misär i det som kallas glädje, att han vänder sig bort i avsky .... Jag som i kroppen har uppnått frigörelse (från sinnenas tyranni) tillhör inget kast, ingen sekt, ingen orden, och har inga plikter, håller inte fast vid några Shastras, inte heller vid några formler, eller vid förtjänstfulla gärningar; han är bortom det talande ordet; han håller sig borta från alla världsliga bekymmer, han har avsagt sig kärleken till och kunskapen om alla förnimbara objekt; han smickrar ingen, berömmer ingen och dyrkas av ingen, dyrkar själv ingen; och vare sig han praktiserar och följer sederna hos sina medmänniskor, eller inte, så är detta hans karaktär.

Denna karaktär skulle vara en självisk och avskyvärd misantrop om det inte vore så att denne Sanne Adept strävade mot ett högre mål. Detta skall dock inte förstås bokstavligt, och vi kommer att ha mer att säga om detta ämne i en kommande artikel, som kommer att avsluta dr Pauls essä om Yoga Filosofin.

________________
 

[En av de övningar som följs av Hatha Yogin benämns Dhauti. Detta är akten att svälja ett linnebandage som fuktats med vatten, som uppmäter 3 inch i bredd och 15 cubits i längd. Processen är ganska svår och väldigt få fakirer kan utöva den.]

En positiv sak är att processen är så svår och att vi inte känner till något annat som är hälften så avskyvärt. Ingen sann Raja Yogi kommer någonsin att hemfalla till att praktisera detta, och som varje fysiolog kan bekräfta så är processen, om den upprepas, väldigt farlig för experimentatorn. Det finns andra ”processer” än mer groteska, och lika verkningslösa för fysiologiska ändamål. 

[ Inte heller växer hans hår under tiden som han är begravd.] 

Beträffande möjligheten att kunna stanna hårets växande, så påstår vissa adepter inom den hemliga vetenskapen att de vet mer än detta. De bevisar att de helt och hållet kan stanna livsfunktionerna varje natt under timmarna som är avsedda för sömn. Livskraften hålls då så att säga i total vila, och nedbrytningen av den inre och yttre organismen är på så sätt artificiellt stoppad och det ges inget tillfälle till slöseri, ty dessa män ackumulerar lika mycket vital energi som de skulle använda under det vakna tillståndet som de skulle ha förlorat under sömnen, i vars tillstånd om det är naturligt, processen med energiförbrukning fortfarande pågår helt mekaniskt i kroppen. I det framkallade tillståndet som beskrivits ovan liksom i tillståndet av ett djupt svimmningsanfall så drömmer hjärnan lika lite som när den är död. Ett århundrade, om det kunde passera förbi, skulle inte upplevas längre än en sekund, för all förnimmelse av tiden har gått förlorad för honom som var utsatt för detta. Inte heller växer håret eller naglarna under sådana omständigheter, som de trots allt gör ett tag i en kropp som verkligen är död, vilket bevisar om någonting att atomerna och vävnaden i den fysiska kroppen är ett tillstånd som är helt olikt från det vilket vi kallar döden. För att använda en fysiologisk paradox så är livskraften i en död djurorganism till och med mer aktivt verksam än den någonsin är i en levande kropp, vilket vi ser inte håller i just det fall vi granskar. Trots att den vanlige skeptikern anser påståendet vara rent nonsens så vet de som upplevt det själv att det är ett otvivelaktigt faktum. Två särskilda fakirer från Nepal bestämde sig för att testa experimentet. Innan testet med dvalan inleddes, genomgick en av dem alla förberedande ceremonier som beskrivits av dr Paul, och vidtog alla nödvändiga försiktighetsåtgärder; medan den andre av dem kastade sig in i en process som är känd för honom och andra som ett tillfälligt tillstånd av fullständig förlamning som inte sätter några tidsbegränsningar och kan därför fortgå i månader, eller bara några timmar, och denna metod är känd i vissa lamakloster som ... Resultatet blev att medan håret, skägget och naglarna hos den förra hade växt ut efter sex veckor, så hade cellerna hos den senare blivit så stängda och inaktiva som om de förvandlats till en marmorstaty. Eftersom vi personligen varken har sett dessa män eller experimentet så kan vi bara ställa oss generellt positiva till fenomenens möjligheter, om än inte detaljerna i just detta fall, och vi kan lika gärna förneka oss själva som att ifrågasätta äktheten och sanningshalten hos dem som återberättar detta. Vi hoppas bara att bland de skeptiker och materialister som hånskrattar, att vi inte finner några personer som å ena sidan accepterar med en stark och from övertygelse återuppståndelsen hos den halvt ruttnande Lazarus, och andra liknande mirakel, men som å andra sidan är villiga att krossa en teosof för hans övertygelser, men aldrig skulle våga hånskratta åt en kristen.
 

[En yogi uppnår en ökning av en specifik gravitation genom att svälja stora mängder av luft och sammanpressa den inom sitt system.] 

Detta är något, som vi för tre år sedan benämner ”Interpolarization”, när vi beskrev fenomenet i Isis Unveild,  (se vol I, op.cit; s.s.23 och 24.) 
 

[Om förmågorna som är ett resultat av Prapti, sägs det ... ] 

Liksom en döv och stum person lär sig förstå den exakta innebörden av vad som sägs bara genom att studera läpparnas rörelser och ansiktsuttrycken hos den som talar; och utan att förstå något språk fonetiskt, så kan andra och extra sinnen utvecklas i själen liksom det kan i det fysiska förnuftet hos en stum person, ett sjätte och lika fenomenellt sinne utvecklas som ett resultat av övning, vilket kompletterar avsaknaden av de andra två.

Magnetisk och mesmeristisk aura, eller ”fluidum”, kan genereras och intensifieras i varje människa till en nästan mirakulös nivå om han inte är ytterst passiv i sin karaktär.

Vi känner till att en sådan förmåga (diviniation [avläsning] av andras tankar) existerar i individer som är allt annat än adepter eller Yogier, och aldrig har hört talas om de senare. Den kan lätt utvecklas genom intensiv vilja, uthållighet och övning, speciellt i personer som är födda med naturliga analytiska förmågor, intuitiv förnimmelse och viss läggning för iakttagelse och genomskådande . Dessa kan om de bevarar en perfekt renhet, utveckla förmågan att avläsa människors tankar, till den grad att det upplevs som övernaturligt. Om detta kan ske i enkla vanliga människor varför skulle det inte kunna ske i personer som i hela sitt liv har hängivit sig åt detta och som fått hjälp i detta genom den samlade erfarenheten av flera generationer av mystiker och genom vägledning av sanna adepter? 

Den duala själen är ingen fantasi och kommer en dag att bli vetenskapligt förklarad när de psykologiska och fysiologiska förmågorna i människan har studerats bättre, när möjligheten till många fenomen som nu är ifrågasatta, skall upptäckas, och när sanningen inte skall offras på grund av fåfänga, förgänglighet och rutin. Våra fysiska sinnen har inget att göra med de andliga eller psykologiska förmågorna. De senare börjar sin verksamhet där de förra slutar, och detta beror på den kinesiska muren runt själens imperium, som kallas materia.
 

[Angående förmågan som benämns Vashitva, har det observerats ...] 

Troligen så har Hobliganerna och Shaberonerna i Tibet något viktigt att säga oss i detta ämne, om de väljer att göra det. Den stora hemlighet som omgärdar renkarnationsmysteriet med deras storslagna Dalai-Lamor, deras högsta Hobliganer och andra vilka precis som de förra – efter ett par dagar när dessa upplysta själar lagt av sig sin dödliga klädnad – antas åter reinkarnera i unga och tidigare mycket svaga barnskroppar, har aldrig tidigare berättats. Dessa barn som alltid är på gränsen att dö när deras kropp utses till att bli boningen för själarna till de avlidna Buddhorna, återhämtar sig omgående efter ceremonin, och det är inte en tillfällighet att de lever i många år och uppvisar samma kynne och karaktärsdrag som den avlidne människan. Vashitva sägs också vara kraften med vilken män tämjer levande djur och får dem att lyda ens egna önskningar och befallningar.
  

[Pythagoras som besökte Indien sägs ha tämjt en vildsint björn genom inflytandet av hans egen vilja eller ord, och han hindrade en oxe från att äta bönor, och stannade en örn i dess flykt. ] 

Detta är mesmeristiska förmågor och det är endast av (in)exakta vetenskapsmän som mesmerismen förnekas i våra dagar. Detta ämne tar vi upp utförligt o Isis, och Pythagoras krafter förklaras i vol i, s. 283, et seg.
 

[Ishatwa, eller gudomlig förmåga. När passionerna hålls tillbaka från begäret blir förnuftet stilla och själen uppväcks.] 

Och i detta fall betyder det att själen, som frigjorts sig från kroppens ok genom vissa övningar, disciplin och renhet i livet under den senares livstid, uppnår förmågor i detta liv eller nästa som är identiska med dess ursprungliga element, den universella själen. Den har övermannat sin materiella väktare; och de jordiska, grova begären och passionerna, som från början var själens despotiska herre, har nu blivit dess slav, och själen är fri att utöva sina transcendentala förmågor obehindrad av några bojor. 

[Med anledning av att återväcka de döda till liv.] 

När livet en gång släckts kan det inte återkallas, men ett annat liv och en annan själ kan ibland besjäla det övergivna skalet, om vi skall tro på lärda män som aldrig yttrat en osanning.

Närhelst som ordet ”själ” har använts i ovanstående kommentarer, så måste läsaren hålla i minnet att vi inte använder ordet i betydelsen av en odödlig princip i människan, utan snarare som en grupp av personliga kvalitéer som bara är en sammanhopning av materiella partiklar vars överlevnad bortom den fysiska, materiella personligheten varar en kortare eller längre tid, i proportion till individens grovhet eller förfining. Olika korrespondenter har frågat oss om Yoga Siddhierna bara kan uppnås genom Hatha Yogans grymma träning; Och The Journal of Science (London) påstod att det inte gick, och klargjorde detta i starka ordalag vilket nyligen citerades i denna publikations sidor. Faktum är dock att det finns en annan, en oklanderlig och rationell process, vars särdrag inte kan ges ut till en lättjefull frågeställare, och bör inte beröras i slutet av en kommentar som denna. Detta ämne får vänta tills en mer lämplig tidpunkt.


The Theosophist, 1880, 1881
HELENA BLAVATSKY

 

Översatt från A Modern Panarion sid.338-347, ”The Yoga Philosophy”. Utgiven i Facsimile av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.

 

APPENDIX 1
ÆthrobacyÆthrobacy (gr). Bokstavligt att vandra eller att bli lyft upp i luften utan yttre hjälp; “levitation”.

Det kan vara medvetet eller omedvetet; i det ena fallet är det magi, i det andra är det antingen sjukdom eller en kraft som kräver några klargörande ord. Vi vet att jorden är en magnetisk kropp;  faktum är, som en del forskare har funnit, och som Paracelsus fastställde för 300 år sen, så är det en stor magnet. Den är laddad med en form av elektricitet – låt oss kalla den positiv – som utvecklas kontinuerligt genom spontan handling, i sitt inre eller rörelsecentrum. Människokroppar i likhet med alla andra fysiska former, är laddade med den motsatta formen av elektricitet, den negativa. Det betyder att organiska eller oorganiska kroppar som lämnas i fred, ständigt och ofrivilligt laddar sig med och utvecklar den form av elektricitet som är motsatt jordens egen. Så, vad är då tyngd? Helt enkelt attraktionskraften till jorden. “Utan attraktionen till jorden skulle du inte ha någon vikt”, säger professor Stewart; “och om du hade en jord som var dubbelt så tung som den nuvarande, så skulle du ha den dubbla attraktionskraften”. Hur kan vi då bli av med den här dragningskraften? Enligt  den ovannämnda elektriska lagen, finns det en attraktion mellan vår planet och organismerna på den, som håller dem kvar på jordskorpan. Men  gravitationslagen har neutraliserats i många fall genom personers levitation och döda föremål.
Hur förklaras detta? Teurgiska filosofer säger att villkoren för våra fysiska system beror till stor del på vår viljas agerande. Om den är välstyrd kan den framkalla “mirakler”; bland annat ändra den elektriska polariteten, från negativ till positiv; människans relation till jordmagneten skulle då bli bortstötande, och “gravitationen” skulle upphöra för henne. Det skulle då vara lika naturligt för henne att fara upp i luften tills den bortstötande kraften uttömts, som det tidigare var att hållas kvar på marken. Levitationens höjd mäts utifrån hennes förmåga, större eller mindre, att ladda sin kropp med positiv elektricitet. När kontrollen över de fysiska krafterna väl är uppnådda, går växlingen till levitation eller gravitation lika lätt som andningen. (Se Isis Unveiled, Vol. I., page xxiii.)

   _________________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
   _________________________________________________________


| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23