yantra1.gif (2187 bytes)
12
Nyckeln till Teosofin
Online

[den ursprungliga och oförkortade ULT-utgåvan 2010]

VAD ÄR PRAKTISK TEOSOFI?

Kapitel 12

Plikten
Teosofiska Samfundets inställning till politiska reformer
Om självuppoffring
Om människokärlek
Teosofi för massorna
Hur medlemmar kan hjälpa Samfundet
Vad en teosof inte bör göra
HELENA BLAVATSKY

© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)blavisi3.jpg (9680 bytes)
 

till Nyckeln till teosofin Online: | kap 1 |kap 2 | kap 3 | kap 4 | kap 5 | kap 6 | kap 7 | kap 8 kap 9 | kap10| kap11 | kap 12 | kap 13 | kap 14 |slut 15 |
 

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

PLIKTEN
 

Frågeställaren: Varför måste vi då återfödas, när ändå ingenting här på jorden kan tillförsäkra oss en varaktig frid?

Teosofen: Därför att det slutliga målet inte kan uppnås på annat sätt än genom livserfarenheter och största delen av dessa erfarenheter består just av smärta och lidande. Det är endast genom det sistnämnda som vi kan lära oss. Glädje och njutningar lär oss ingenting; de är flyktiga och ger oss bara i det långa loppet en övermättnad. Dessutom visar oss tydligt våra ständiga misslyckanden vid försöken att i livet finna någon varaktig tillfredsställelse av vår högre naturs behov, att dessa bara kan tillfredsställas på sitt eget plan – nämligen det andliga.

Frågeställaren: Är inte den naturliga följden av detta en önskan att på ett eller annat sätt lämna livet?

Teosofen: Om du med en sådan önskan menar ”självmord”, så säger jag på det bestämdaste nej. Ett sådant följd kan aldrig vara ”naturlig”, utan beror alltid på en sjuk hjärna eller på högst bestämda och starka materialistiska åsikter. Det är det svåraste av brott och förfärligt till sina följder. Men om du med denna önskan helt enkelt menar längtan att uppnå en andlig tillvaro, inte en önskan att lämna jordelivet, då skulle jag verkligen kalla det en mycket naturlig önskan. För övrigt skulle frivillig död innebära att vi överger vår post och åsidosätter de plikter som vilar på oss, och dessutom skulle det vara ett försök att smita ifrån sitt karmiska ansvar, och därmed skapa ny karma.

Frågeställaren: Men om handlingar på det materiella planet är otillfredsställande, varför skulle plikter, som utgör sådana handlingar, vara nödvändiga?

Teosofen: Först och främst, därför att vår filosofi lär oss att avsikten med att fullgöra våra plikter mot alla människor, och även mot oss själva, inte går ut på att uppnå personlig lycka för egen del, utan lycka för andras del; att göra det rätta för dess egen skull, inte för den nytta det kan medföra oss. Lycka, eller snarare tillfredsställelse, kan säkert följa på utförandet av våra plikter, men är inte och får inte vara dess motiv.

Frågeställaren: Vad menar man egentligen inom teosofin med begreppet ”plikt”? Det kan inte vara de kristna plikterna som predikades av Jesus och hans apostlar, som ni ju inte erkänner.

Teosofen: Än en gång misstar du dig. Det du kallar ”kristna plikter” inskärptes av varje moralisk och religiös reformator tidsåldrar före den kristna eran. Allt det som var stort, ädelt och heroiskt talades och predikades inte bara från predikstolarna i de gamla tiderna liksom i vår tid, utan uttrycktes också i handling, ibland av hela nationer. Den buddhistiska reformens historia är full av de mest ädla och heroiskt osjälviska handlingar. ”Var alla av en och samma tanke, ha medlidande med varandra; älska varandra som bröder, var barmhärtiga och tillmötesgående; återgälda inte ont med ont eller klander med klander; utan med dess motsats, välsignelse” var bud som praktiskt fördes ut av Buddhas efterföljare åtskilliga århundraden före Petrus. Den kristna Etiken är utan tvivel storslagen; men den är onekligen inte ny och har sitt ursprung i ”hedniska” plikter.

Frågeställaren: Och hur skulle du definiera dessa plikter eller ”plikt” i allmänhet, såsom du uppfattar termen?

Teosofen: Plikt är det vi är skyldiga mänskligheten, våra medmänniskor, våra grannar, vår familj och framförallt det vi är skyldiga alla dem som är fattigare och mer hjälplösa än vi själva. Detta är en skuld, som, om den inte betalas av under vår livstid, lämnar oss på andligt obestånd och i moralisk konkurs i vår nästa inkarnation. Plikten är teosofins innersta väsen.

Frågeställaren: Detta gäller också om kristendomen när den uppfattas och förs ut på rätt sätt.

Teosofen: Utan tvivel är det så; men vore den inte en läpparnas religion i praktiken, skulle teosofin ha mycket lite att uträtta bland de kristna. Olyckligtvis är den bara en läpparnas etik. De som gör sin plikt mot alla och för pliktens egen skull, är få; och ännu färre är de som utför denna plikt och förblir nöjda med tillfredsställelsen i sitt eget hemliga medvetande. Det är –

”. . . . . . den lön, som dygden vinner
                        i allmänhetens lov och pris,”

som för alltid upptar tankarna hos de ”världsberömda” filantroperna. Den moderna etiken är vacker att läsa om och att höra diskuteras; men vad är ord om de inte omsätts till handlingar? Slutligen: om du frågar mig hur vi i praktiskt och med hänsyn till karma uppfattar den teosofiska plikten, kan jag svara dig, att det är vår plikt att till sista droppen utan ett knyst tömma livets bägare, vad den än har i beredskap åt oss. Vi skall plocka livets rosor bara för den doft de kan sprida åt andra och att själv nöja oss med törnena, såvida vi inte kan njuta av doften utan att beröva någon annan densamma.

Frågeställaren: Allt detta är mycket svävande. Vad är det som ni gör mer än de kristna?

Teosofen: Det handlar inte om vad vi, medlemmar av Teosofiska Samfundet gör – fastän några av oss gör vårt bästa – utan hur mycket längre teosofin leder oss på vägen till det goda än vad den moderna kristendom gör. Jag säger – handling, ovillkorlig handling, istället för bara intentioner och tal. En människa kan vara vad hon behagar, den mest världsliga, själviska och hårdhjärtade människa, ja en riktig skojare, men det hindrar inte henne från att kalla sig kristen, och inte heller andra från att betrakta henne som sådan. Men ingen teosof äger rätt till detta namn, såvida hon inte är helt och hållet genomsyrad av sanningen i Carlyles självklara sats: ”Människans mål är handling och inte tanke, även om den är den mest ädla” – om hon inte omfattar och utformar sitt dagliga liv efter denna sanning. Att bekänna en sanning är inte detsamma som att förverkliga den; och ju vackrare och mer storslaget det låter, ju mer högljutt man pratar om dygd och plikt istället för att förverkliga dem, desto starkare påminner det mig om frukterna vid Döda havet. Hyckleri är den avskyvärdaste av alla laster; och hyckleri är det mest framträdande draget hos detta århundrades största protestantiska land – England.

Frågeställaren: Vad anser du att vi är skyldiga mänskligheten som helhet?

Teosofen: Fullt erkännande av lika rättigheter och förmåner för alla, utan avseende på ras, hudfärg, samhällsställning eller börd.

Frågeställaren: När menar du att sådana skyldighet inte fullgörs?

Teosofen: När även det minsta intrång görs i en annans rätt – det må vara en annan människa eller nation; när vi på något sätt försummar att visa andra samma rättvisa, vänlighet, hänsyn och barmhärtighet, som vi önskar för egen del. Hela det nuvarande politiska systemet vilar på glömskan av sådana rättigheter och på den våldsammaste och mest egoistiska nationella självhävdelse. Fransmännen säger: ”Sådan herre, sådan dräng”; de borde tillägga, ”Sådan nationalpolitik, sådan invånare”.

Frågeställaren: Tar ni någon del i politiken?

Teosofen: Som Samfund undviker vi det noggrant, av skäl som jag strax skall redovisa. Att försöka åstadkomma politiska reformer utan att reformera den mänskliga naturen, är som att hälla nytt vin på gamla flaskor. Låt människorna känna och erkänna i sitt innersta väsen, vad som är deras verkliga, sanna plikt mot alla människor, och varje gammalt maktmissbruk, varje orättvis lag som rör den nationella politiken som är baserad på mänsklig, social eller politisk själviskhet, kommer att försvinna av sig själv. Dåraktig är den trädgårdsmästare, som tror att han rensar bort det giftiga ogräset genom att skära av det vid markytan istället för att dra upp det med rötterna. Ingen varaktig politisk reform kan någonsin genomföras med samma gamla själviska människor i ledningen som tidigare.


TEOSOFISKA SAMFUNDETS INSTÄLLNING TILL POLITISKA REFORMER.

Frågeställaren: Då är Teosofiska Samfundet inte någon politisk organisation?

Teosofen: Visst inte. Samfundet är i högsta grad internationellt i den meningen, att dess medlemmar – män som kvinnor – kommer från alla raser, religioner och tänkesätt, som alla arbetar mot ett och samma mål, att förbättra mänskligheten; men som Samfund tar den ingen som helst del i vare sig nationell eller partipolitisk verksamhet.

Frågeställaren: Varför det?

Teosofen: Just av de skäl jag nämnt. För övrigt måste politiskt arbete nödvändigtvis växla alltefter de olika tidsförhållanden och individernas egenheter. Eftersom medlemmar i Teosofiska Samfundet just i sina egenskaper av teosof är eniga om de teosofiska principerna – annars skulle de inte tillhöra Samfundet – av detta följer inte att de tänker lika i alla andra avseenden. Såsom Samfund kan de bara handla tillsammans när det rör sig om det de har gemensamt – nämligen själva teosofin; individuellt är däremot var och en fullkompligt fri att följa sin egen speciella politiska övertygelse, så länge han eller hon inte står i konflikt med teosofiska principer eller skadar Teosofiska Samfundet.

Frågeställaren: Men T.S. kan säkert inte helt hålla sig borta från de sociala problem som nu tornar upp sig framför våra ögon?

Teosofen: Själva grundprinciperna hos T.S. bevisar att det inte står likgiltigt inför dessa frågor, eller rättare sagt att de flesta av dess medlemmar inte gör det. Om mänsklighetens mentala och andliga utveckling i första hand är beroende av ett strängt tillämpande av goda vetenskapliga, fysiologiska lagar, så är det en ovillkorliga plikt för alla som strävar mot denna utveckling, att göra sitt yttersta för att dessa lagar allmänt efterlevs. Alla teosofer vet endast alltför väl, att de sociala förhållandena, under vilka större delen av befolkningen lever, i synnerhet i västerlandet, omöjliggör någon ordentlig fysisk eller andlig träning och att deras utvecklingen i bägge dessa avseenden hämmas. Då denna träning och utveckling utgör ett av teosofins klart formulerade mål, sympatiserar T.S. och är i samförstånd med alla uppriktiga strävanden i denna riktning.

Frågeställaren: Men vad menar du med ”uppriktiga strävanden”? Varje samhällsreformator har sin eget universalmedel och menar att hans är det enda, som kan förbättra och rädda mänskligheten?

Teosofen: Alldeles riktigt och detta är den verkliga anledningen till varför det utförs så lite tillfredsställande socialt arbete. I de flesta av dessa universalmedel finns ingen verkligt ledande princip som grund och säkerligen inte någon princip som sammanbinder dem alla. På detta sätt går dyrbar tid och kraft till spillo; och istället för att samarbeta så motarbetar människorna varandra. Och man anar ofta, att det är mer för den egna berömmelsen och belöningen än främjandet av den stora sak, som de påstår ligger dem så varmt om hjärtat och som borde vara deras högsta livsuppgift.

Frågeställaren: Hur skall då de teosofiska principerna tillämpas så att det sociala samarbetet befrämjas och sanna strävanden för social förbättring blir genomförda?

Teosofen: Låt mig först i korthet påminna dig om vilka dessa principer är – universell Enhet och Orsakssamband; Mänsklig Solidaritet; Karmalagen; Reinkarnation. Det är de fyra länkarna i den gyllene kedja, som skulle kunna sammanbinda mänskligheten till en enda familj, ett universellt Broderskap.

Frågeställaren: Hur skulle det gå till?

Teosofen: Med nuvarande samhällsordning ställs vi ständigt ansikte mot ansikte med det faktum, att ett stort antal människor lever i elände, fattigdom och sjukdom. Deras fysiska tillstånd är uselt, och i många fall ligger deras mentala och andliga förmågor närmast i dvala. Å andra sidan finns det på den motsatta änden av den sociala rangskalan många som lever ett liv i sorglös likgiltighet, materiell lyx och själviska njutningar. Ingendera av dessa två livsformer har uppstått av en slump. Båda är resultatet av de förhållanden varunder de lever, och den ena gruppens åsidosättande av sina sociala plikter står i nära förbindelse med den andras hämmade och förkrympta utveckling. I sociologin liksom i alla sanna vetenskapsgrenar så gäller det universella orsakssambandet [kausaliteten]. Men detta orsakssamband innebär ovillkorligen, såsom logisk följd, just den mänskliga solidaritet som teosofin så starkt betonar. När varje enskild människas handlingar påverkar alla andras liv – och det är den sant vetenskapliga uppfattningen – så kan den äkta mänskliga solidariteten, som ligger till grund för släktets höjande, bara uppnås genom att alla män blir bröder och alla kvinnor systrar och i vardagslivet utövar det sanna broder- och systerskapet. Det är en sådan livshållning, ett sådant äkta broder- och systerskap, i vilket en lever för alla och alla för en, som är en av de teosofiska grundprinciperna och som det är varje teosofs plikt att inte bara lära ut till andra utan också att själv förverkliga i sitt eget dagliga liv.

Frågeställaren: Allt detta låter mycket bra som allmän regel, men hur ska vi kunna tillämpa den rent konkret?

Teosofen: Låt oss för ett ögonblick betrakta det som du skulle kalla konkreta fakta i det mänskliga samhället. Jämföra det liv, som inte bara folkets stora massa utan även medelklassen och de besuttna lever, med vad det skulle kunna vara under sundare och värdigare förhållanden, där rättvisa, medmänsklighet och kärlek vore förhärskande i stället för – som nu – själviskhet, likgiltighet och brutalitet, egenskaper som i alltför stor utsträckning tycks sätta sin prägel på samhällslivet. Allt gott och ont i mänsklig samlevnad har sin rot i den mänskliga karaktären, och denna är och har varit betingad av den ändlösa kedjan av orsak och verkan. Detta beroende gäller såväl framtiden som nuet och det förflutna. Själviskhet, likgiltighet och brutalitet kan aldrig vara ett normalt tillstånd hos människosläktet – att tro så vore att helt ge upp hoppet, och det kan en teosof aldrig göra. Framåtskridande kan uppnås, men endast genom utvecklande av de ädlare egenskaperna. Sann evolution visar oss, att genom att förändra dess miljö kan man förändra och förbättra en organism, och det gäller i striktaste mening också beträffande människan. Varje teosof är därför tvungen att efter all förmåga och med alla till buds stående medel understödja varje klok och välbetänkt strävan, som går ut på att förbättra de sämst lottades villkor. Syftet med sådana strävanden bör vara deras slutliga frigörelse eller uppväckandet av pliktkänslan hos dem, som nu så ofta försummar sin plikt i nästan alla livets skiften.

 Frågeställaren: Javisst! Men vem avgör om sociala reformer är goda eller förkastliga?

Teosofen: I detta avseende kan ingen enskild person eller organisation ställa upp en fast och bestämd regel. Mycket måste med nödvändighet överlämnas åt den enskildes omdöme. Men ett allmänt kriterium kan lämnas: kommer den föreslagna åtgärden att främja det sanna broderskap, som det är teosofins mål att förverkliga? Ingen verklig teosof ska finna någon större svårighet i att tillämpa en sådan måttstock, och sedan han en gång förvissat sig om dess giltighet, handlar hans plikt om att påverka den allmänna opinionen. Och det kan endast ske genom att man inskärper de högre och ädlare föreställningarna om de allmänna och privata plikter som ligger till grund för allt andligt och materiellt framåtskridande. I varje tänkbart fall måste han själv utgöra ett centrum för andlig verksamhet och från honom själv och hans egna dagliga liv måste de högre, andliga krafter utstråla som allena kan pånyttföda hans medmänniskor. .

Frågeställaren: Varför måste han göra det? Är inte han, och alla andra, som du säger, avhängig av sin karma, och måste inte karma nödvändigtvis få tid att arbeta ut hela sitt innehåll enligt vissa linjer?

Teosofen: Det är just karmas lag som ger styrka åt allt jag har sagt. Individen kan inte avsöndra sig från människosläktet, lika litet som människosläktet från individen. Karmalagen gäller lika för alla, även om inte alla är lika utvecklade. Teosofen tror att han genom att främja andras utveckling inte blott hjälper dem att fullborda sin karma, utan att han i det sammanhanget i striktaste mening också fullbordar sin egen. Det är utvecklingen av mänskligheten, som både de andra och han själv utgör integrerande delar av, som han alltid har för ögonen, och när han inte är lyhörd för det högsta i sin egen natur, vet han att det inte blott fördröjer hans eget framåtskridande utan också alla andras. Genom sina handlingar kan han göra det antingen svårare eller lättare för mänskligheten att nå nästa högre existensplan.

Frågeställaren: Vad har allt detta att göra med den fjärde av de principer du nämnde, nämligen reinkarnation?

Teosofen: Det finns ett mycket nära samband. Om vårt nuvarande liv är resultatet av utvecklingen av vissa principer, som har växt fram ur "frön" från en tidigare existens, så måste denna lag också gälla framtiden. När man väl har insett, att det universella orsakssammanhanget inte bara gäller nutiden utan även förgången tid, nutid och framtid, faller varje handling på vårt nuvarande plan lätt och naturligt på sin rätta plats och framträder i sin rätta belysning för oss själva och andra. Varje lågsinnad och självisk handling för oss inte framåt utan tillbaka, under det att varje ädel tanke och osjälvisk handling är trappsteg uppåt mot ett högre och härligare tillvaroplan. Om detta liv vore det enda, då vore det i sanning både fattigt och eländigt i många avseenden; men sett som en förberedelse till nästa tillvaro, bör vi betrakta det som den gyllene port vi kan gå igenom – inte själviskt och allena utan i sällskap med våra medmänniskor – till de palats som ligger på den andra sidan.
 

OM SJÄLVUPPOFFRING.

Frågeställaren: Är rättvisa åt alla och kärlek till varje skapad varelse teosofins högsta nivå?

Teosofen: Nej det finns ett ännu högre?

Frågeställaren: Och vad skulle det kunna vara?

Teosofen: Att ge mer åt andra än åt sig själv – självuppoffring. Så ofattbart högt var det ideal som kännetecknade mänsklighetens största Lärare och Mästare – det vill säga den historiske Gautama Buddha och evangeliernas Jesus från Nasaret. Enbart denna egenskap var nog för att tillförsäkra dem evig vördnad och tacksamhet från efterkommande generationer av människor. Vi säger, emellertid, att självuppoffring måste ske med urskillning; utan rättvisa, i blindo och utan hänsyn till följderna kan ett sådan självuppoffring ofta visa sig inte bara meningslös utan också skadlig. En av teosofins grundregler är rättvisa lika mycket mot en själv – betraktad som en enhet av den kollektiva mänskligheten, inte som ett personligt själv – som mot andra; såvida man inte genom uppoffring av det ena självet skapar en möjlighet att gangna de många.

Frågeställaren: Kan du förtydliga denna tankegång genom att ge ett exempel?

Teosofen: Där finns många exempel från historien som illustrerar detta. Självuppoffring för det goda, att rent praktiskt rädda många eller några människor, värderar teosofin högre än självförsakelse för en sekteristisk idé, som till exempel den att ”frälsa hedningarna från evig fördömelse”. Enligt vår mening har Fader Damien, den 30-årige unge man, som offrade hela sitt liv för att bistå de leprasjuka på ön Molokai och lindra deras lidande – han begav sig dit ensam för att leva med dem under 18 år och dog själv slutligen av denna avskyvärda sjukdom – inte dött förgäves. Han skänkte lindring i deras plågor och en relativ lycka till tusentals förtvivlade människospillror. Han gav dem tröst både mentalt och fysiskt. Han kastade en strimma ljus in i en svart och hemsk natt, en hopplöshetens existens, som saknar motstycke i det mänskliga lidandets historia. Han var en sann teosof och hans minne kommer alltid att leva i våra annaler. I våra ögon står denna belgiske präst omätligt högre än – till exempel – alla dessa uppriktiga men beklagansvärda missionärer vilka offrat sina liv på Söderhavsöarna eller i Kina. Vad gott har de gjort? De åkte i det ena fallet till ett folk som inte var mogen för någon sanning; och i det andra fallet till en nation vars filosofiska religionssystem är lika storslaget som vilket annat system, om bara denna nations människor kunde leva upp till de normer som framställdes av Confucius och deras andra vise. Alla dessa missionärer dog, de blev offer för oansvariga kannibalistiska vildar eller för folkopinionens fanatism och hat. Om de i stället hade gått till Whitechapels slum eller till någon annan av dessa platser som stagnerat rakt under vår civilisations strålande sol – fyllda av kristna vildar och de som är mentalt spetälska – hade de kunnat uträtta något verkligt gott och sparat sina liv för en bättre och värdigare sak.
___________________________

[*]  Fader Damien, egentligen Joseph de Veuster, född 3 januari 1840 i Tremelo, Belgien, död 15 april 1889 på Molokai, Hawaii. Belgisk katolsk missionär, som vigde sitt liv åt att hjälpa de leprasjuka på ön Molokai. Fader Damien saligförklarades av påven Johannes Paulus II år 1995. Vatikanen meddelade den 21 februari 2009 att Fader Damien kommer att helgonförklaras. Ö.a.

Frågeställaren: Men de kristna tänker nog inte på detta sätt?

Teosofen: Naturligtvis inte, eftersom de agerar utifrån en vilseledande tro. De menar, att de genom att döpa en oansvarig vildes kropp så kan de rädda hans själ från fördömelse. Den ena kyrkan glömmer bort sina martyrer, den andra kanoniserar och uppreser statyer till sådana män, såsom Labre, [*] som offrade sin kropp under fyrtio års tid bara till nytta för den ohyra han närde. Hade vi medel att göra det så skulle vi resa en staty åt Fader Damien, det sanna, praktiska helgonet och föreviga hans minne såsom ett levande exempel på teosofisk heroism och på en barmhärtighet och självuppoffring liknande Buddha och Kristus.
___________________________

[*] Benedetto Giuseppe Labre, född 25 mars 1748 i Amettes, Boulogne-sur-Mer, Frankrike, död 16 april 1783 i Rom, Italien, är ett romersk-katolskt helgon med minnesdag den 16 april. Labre ägnade sig åt pilgrimsvandringar och att tigga allmosor åt de fattiga. Han tillbringade ofta timmar i tillbedjan inför Altarets allraheligaste sakrament. Benedetto Giuseppe Labre har fått sitt sista vilorum i kyrkan Madonna dei Monti i Rom. Ö.a.

Frågeställaren: Då betraktar du självuppoffring som en plikt?

Teosofen: Det gör vi; och förklarar det med att visa att altruism är en integrerad del i självförverkligandet. Men vi måste lära oss urskilja. En människa har inte rätt att svälta sig till döds för att en annan ska få mat, såvida inte den andra människans liv är till nytta för många fler än hennes eget. Men det är hennes plikt att offra sin egen bekvämlighet och att arbeta för andra, om dessa inte kan försörja sig själva. Det är hennes plikt att ge bort allt sådant som hon helt och hållet äger själv, och som inte kan gagna någon annan, om hon själviskt undanhåller det för andra. Teosofin lär ut självförsakelse, men inte obetänksam och gagnlös självuppoffring och rättfärdigar inte i heller fanatism.

Frågeställaren: Men hur skall vi uppnå ett sådant upphöjt tillstånd?

Teosofen: Genom att upplyst tillämpa våra föreskrifter i det praktiska livet. Genom att använda vårt högre förnuft, vår andliga intuition och moraliska känsla och genom att följa ingivelserna från vårt samvetes ”ännu svaga röst”, vilket är vårt JAG, som i vårt inre talar högre och mäktigare än jordbävningar och Jehovas tordön, däri ”Herren inte är”.

Frågeställaren: Om dessa är våra plikter mot mänskligheten i stort, vad menar ni då med plikter mot vår omedelbara omgivning?

Teosofen: Alldeles de samma, med tillägg av av sådana som familjebanden kräver.

Frågeställaren: Då är det inte sant som det påstås, att så snart en man gått med i det Teosofiska Samfundet börjar han gradvis lösgöra sig från sin fru, barn och familjeplikter?

Teosofen: Det är en grundlös falsk anklagelse i likhet med så många andra. Den första av de teosofiska plikterna är att uppfylla sin skyldighet mot alla människor och särskilt mot dem man har speciellt ansvar för, antingen man frivilligt påtagit sig ett sådant ansvar, genom till exempel äktenskapsband, eller därför att ens öde har förenats med dem; jag menar vår skyldighet till våra föräldrar eller nära släktingar.

Frågeställaren: Och vad har teosofen för plikt mot sig själv?

Teosofen: Att genom det Högre kontrollera och behärska det lägre självet. Att rena sig själv invärtes och moraliskt; att inte frukta någon eller något förutom sitt eget samvetes tribunal. Att aldrig handla halvhjärtat; det vill säga, om han anser det rätt att göra en sak, så bör han göra det öppet och oförskräckt, och om han anser det orätt, så bör han inte alls befatta sig därmed. Det är teosofens plikt att lätta sin börda genom att tänka på Epiktetus visa aforism: ”Låt ingen grundlös kritik, som dumma människor sprider om dig, hindra dig från att göra din plikt, ty du har ingen makt att hindra deras klander och behöver därför inte bry dig om det.”

Frågeställaren: Men antag att en medlem av ert samfund skulle försvara sin oförmåga att utöva altruism gentemot andra människor, genom talesättet ”man bör se om sitt eget hus först”; och förklarar att han varken har tid eller pengar att utöva välgörenhet mot mänskligheten eller ens mot någon enda enskild människa – vilka regler har ni i ett sådant fall?

Teosofen: Inga svepskäl överhuvudtaget kan ge en människa rätt att säga, att hon inte kan göra något för andra. ”Genom att utföra rätt handling på rätt plats kan en människa göra hela världen till sin gäldenär”, säger en engelsk författare. Att ge en bägare friskt vatten i rätt tid till en törstig vandrare är en ädel plikt och mer värd än att ge ett dussin middagar i otid till folk som har råd att betala för sig. Ingen människa kommer någonsin att bli teosof, om hon inte redan är det inom sig; men hon kan ändå förbli en medlem i Samfundet. Vi har inga regler som kan tvinga en person att bli en praktisk teosof, om han själv inte önskar bli det.

Frågeställaren: Varför går han då överhuvudtaget in i samfundet?

Teosofen: Det vet han bäst själv som gör det. Här återigen har vi ingen rätt att på förhand döma en person, inte ens om han skulle ha hela samhället emot sig och jag ska förklara varför. I våra dagar är vox populi (så länge som vi menar de bildades röst åtminstone) inte längre vox dei, [*] utan  fördomens, de själviska motivens röst och dömer ofta en människa på grund av impopularitet. Vår plikt är att så frön så vitt och brett som möjligt inför framtiden, och se till så att utsädet är gott; inte att stanna och fråga varför vi ska göra så eller hur och varför vi är förpliktade att offra vår tid, eftersom det inte blir vi själva som i kommande dagar får bärga skörden.

___________________________

[*]
Det finns en klassisk frågeställning från medeltiden som konstaterar vox populi vox Dei, dvs att folkets röst är Guds röst. (Från Homeros, Odysséen) Ö.a.
 

OM KÄRLEKSVERK

Frågeställaren: Hur ser ni teosofer på de kristnas plikt att utöva kärlek?

Teosofen: Vilken kärlek menar du? Är det ett kärleksfullt sinnelag eller en praktisk kärleksverksamhet på det fysiska planet?

Frågeställaren: Jag menar praktisk kärleksverksamhet, eftersom tanken om Universellt Broderskap i sig måste innefatta ett kärleksfullt sinnelag.

Teosofen: Då tänker du på att praktiskt föra ut de budord som gavs av Jesus i Bergspredikan?

Frågeställaren: Alldeles så.

Teosofen: Varför i så fall kalla dem ”kristna”? Trots er Frälsare predikade och praktiserade dem, är deras utövande det som de kristna i våra dagar minst av allt tänker på.

Frågeställaren: Och likväl finns det många som tillbringar sina liv genom att göra kärleksverk?

Teosofen: Ja, med en liten del av sitt överflöd. Men visa mig den kristne bland de mest människoälskande, som skulle ge till den som skälver av sköld och utsvultne tjuven – vilken vill stjäla hans jacka – även hans ytterrock; eller vänder sin högra kind till åt den som slog honom på den vänstra, och aldrig känna sig sårad av det i tanken?

Frågeställaren: Men ni måste komma ihåg att dessa föreskrifter inte får tas bokstavligt. Tiden och omständigheterna har förändrats sedan Kristus’ dagar. Dessutom talade han i liknelser.

Teosofen: Men varför lär inte era kyrkor ut att läran om fördömelsen och helveteselden också skall förstås som en liknelse? Varför insisterar några av era mest populära präster på bokstavstolkningen av helveteseldarna och den ”asbestliknande” själens fysiska tortyr, medan de i realiteten medger att dessa ”liknelser” bör förstås såsom ni menar? Om den ena är en ”liknelse” så bör även den andre vara det. Om helveteselden är en bokstavlig sanning, då måste också Kristus’ budord i bergspredikan följas bokstavligen. Och jag säger er att många – i likhet med greve Leo Tolstoj och mer än en teosof – vilka inte tror på Kristus´ gudom, ändå bokstavligen lever efter dessa universella budord; och många fler goda kvinnor och män skulle göra det samma, om de inte vore förvissade om att en sådan livsväg mycket troligt skulle få dem att hamna på dårhus – så kristna är era lagar!

Frågeställaren: Men säkerligen vet alla att miljoner och åter miljoner årligen offras på både privata och allmäna välgörenhetsanstalter?

Teosofen: Jo för all del; hälften fastnar hos mellanhänderna innan den kommer fram till de behövande; medan en stor del eller återstoden hamnar hos yrkestiggarna, sådana som är för lata att arbeta, och kommer på så sätt inte de behövande till godo, de som verkligen lever i misär och lidande. Har ni inte hört att det första resultatet av det stora flödet av välgörenhet över East End i London innebar att hyrorna i Whitechapel höjdes med omkring 20 procent?

Frågeställaren: Vad vill ni i så fall göra?

Teosofen: Handla individuellt och inte kollektivt; följ nordbuddhismens föreskrifter: ”Ge aldrig mat åt en hungrande mun genom en annans hand”; ”Låt aldrig din grannes (en tredje persons) skugga  komma i mellan dig själv och föremålet för din välgörenhet”; ”Ge aldrig solen tid att torka en tår, innan du själv har torkat bort den”. Och vidare ”Ge aldrig pengar till den behövande eller mat till prästen, som tigger vid din dörr, genom ditt tjänstefolk, så att dina pengar inte förminskar tacksamheten och din mat förvandlas till galla”.

Frågeställaren: Men hur kan detta tillämpas praktiskt? ,

Teosofen: Det teosofiska begreppet om kärleksverk innebär ett personligt bemödande för andra; en personlig barmhärtighet och välvilja; ett personligt intresse för välfärd hos dem som lider; en personlig medkänsla, omtänksamhet och hjälpsamhet i deras bekymmer och behov. Vi teosofer tror inte på att ge pengar (märk väl, om vi hade några) genom andra människors händer eller organisationer. Vi tror oss ge en tusenfalt större kraft och verkan till pengarna genom vår personliga kontakt och sympati med de behövande. Vi tror på att lindra själens hunger lika mycket, om inte mer än magens tomhet, ty tacksamhet gör mera gott åt den människa som känner den, än åt den [människa] som den kändes för. Var finns tacksamheten eller de ädla känslor som era ”miljoner pund” borde framkalla?  Visar det sig i det hat, som de fattiga i East-End känner för de rika, i oroligheterna och det anarkistiska partiets tillväxt eller hos dessa tusentals olyckliga, arbetande flickor, offren för detta systems svältlöner, vilka dagligen dessutom tvingas att gå på gatan för sitt uppehälle? Tackar era hjälplösa, gamla män och kvinnor er för fattighusen; eller era fattiga för de skadligt ohälsosamma bostäder, i vilka de tillåts att föda upp nya generationer av sjukliga, skrofulösa  barn [barn med en sorts körteltuberkulos], behäftade med rakitis, enbart för att fylla fickorna på de omättliga Shylocks som äger husen? Därför faller det sig så att varje guldmynt av alla dessa ”miljoner” – vilka lämnats som bidrag av goda och så kallade barmhärtiga människor – landar som en brännande förbannelse istället för en välsignelse på de fattiga som dessa skulle hjälpa. Vi kallar detta att generera nationell karma och dess resultat kommer att bli förfärligt på räkenskapens dag.

TEOSOFI FÖR MASSORNA

Frågeställaren: Och ni tror att teosofin skulle kunna träda in och hjälpa till att ta bort dessa onda inslag som existerar i vårt moderna livs fientliga förhållanden?

Teosofen: Om vi hade mer pengar och om inte de flesta teosofer måste arbeta för sitt dagliga bröd, tror jag fullt och fast att vi skulle kunna göra det.

Frågeställaren: Hurdå? Förväntar ni er att era läror någonsin kan få grepp om de olärda massorna, då de är så dunkla och svåra att välutbildade människor knappast kan förstå dem?

Teosofen: Ni glömmer en sak, att det just är er moderna, mångomskrutna utbildning, som försvårar er förståelse för teosofin. Ert förnuft är så fullt av intellektuella småsaker och förutfattade meningar att er naturliga intuition och förnimmelse av sanningen inte kan agera. Människan behöver ingen metafysik eller utbildning för att förstå de stora sanningarna om Karma och Reinkarnation. Se på de miljoner fattiga och outbildade buddhister och hinduer, där Karma och Reinkarnation är hållbara verkligheter, helt enkelt därför att deras förnuft aldrig har slagits i bojor och förvridits genom att bli intvingade i onaturliga hjulspår. Deras mänskliga inneboende känsla av rättvisa har aldrig blivit perverterad genom att de har fått höra att deras synder skulle förlåtas dem därför att en annan människa har gått i döden för deras skull. Och buddhisterna, märk väl, lever upp till sin tro utan att gnälla på karma eller det de betraktar som en rättvis bestraffning; medan den kristna befolkningen varken lever upp till sitt moraliska ideal eller förnöjsamt accepterar sin lott. Av detta följer gnäll och otillfredsställelse och en intensivare i kamp för tillvaron i västerlandet.

Frågeställaren: Men denna förnöjsamhet, som ni prisar så mycket, skulle rycka undan all motivation för att anstränga sig och leda framstegen till ett stillastående.

Teosofen: Och vi teosofer säger att ert skrytande med framsteg och er civilisation inte är ett dugg bättre än en hop irrbloss fladdrande över ett kärr, som utdunstar en giftig, dödande miasma. Och detta därför att vi ser själviskhet, brott, omoral och alla tänkbara olyckor slår ner på det olyckliga människosläktet från denna Pandoras ask, som ni kallar en framstegens tidsålder, och som ökar pari passu [i jämna steg] med er materiella civilisations tillväxt. Till ett sådant pris så är det bättre med trögheten och inaktiviteten i de buddistiska länderna, vilka har uppstått enbart som en följd av århundraden av politiskt slaveri.

Frågeställaren: Då är alltså all denna metafysik och mysticism, som ni sysselsätter er så mycket med, helt betydelselös?

Teosofen: För massorna, som enbart behöver praktisk ledning och stöd har den inte så stor betydelse; för de bildade, de naturliga ledarna för massorna, de vars tankesätt och handling förr eller senare kommer att bli antagna av dessa massor, är de av den största betydelse. Det är endast med hjälp av filosofin som en intelligent och bildad människa kan undvika det intellektuella självmordet genom att tro på det blinda ödet; och det är endast genom att assimilera den strikta kontinuiteten och det logiska sammanhanget i de österländska – för att inte tala om de esoteriska – lärorna som hon kan inse deras sanning. Övertygelse föder entusiasm, och ”entusiasm”, säger Bulwer Lytton, ”är ärlighetens genius och sanningen vinner inga segrar utan henne”; medan Emerson anmärker mycket sanningsenligt att ”varje stor och ingripande rörelse i världens annaler är entusiasmens triumf”. Och vad frambringar en sådan känsla mer än en filosofi så stor, så konsekvent, så logisk och så allomfattande som våra Österländska Läror?

Frågeställaren: Och likväl är dess fiender ganska talrika och för var dag skaffar sig teosofin nya motståndare.

Teosofen: Och detta bevisar precis dess inre förträfflighet och värde. Människor hatar enbart det som de fruktar och ingen viker av på sin väg för att angripa det som varken är hotfullt eller höjer sig över det medelmåttiga.

Frågeställaren: Hoppas ni en dag kan överföra denna entusiasm till massorna?

Teosofen: Varför inte? Eftersom historien beskriver att massorna antog buddismen med entusiasm, emedan, som förut nämnts den praktiska konsekvensen av denna etiska filosofi fortfarande visar sig i den låga procentsatsen brott bland buddistiska befolkningar jämfört med varje annan religion. Huvudpunkten är att rycka upp denna så fruktbara rot till all brottslighet och omoral – tron på möjligheten att man kan undkomma följderna av sina egna handlingar. Lär dem en gång för alla den största av alla lagar, Karma och Reinkarnation, och de kommer inom sig förnimma känslan av människonaturens sanna värdighet; de kommer att vända sig bort från ondskan och fly från det precis som de skulle göra om det gällde en fysisk fara.

HUR MEDLEMMAR KAN HJÄLPA SAMFUNDET.

Frågeställaren: Hur tänker du dig att medlemmarna i ert Samfund skall kunna hjälpa till i arbetet?

Teosofen: För det första, genom att studera och förstå de teosofiska lärorna, så att de kan lära andra, särskilt de unga. För det andra, genom att utnyttja varje tillfälle att tala med folk och förklara för dem vad teosofi är och vad det inte är; genom att undanröja missförstånd och väcka ett intresse för ämnet. För det tredje, genom att medverka till att sprida vår litteratur, köpa böcker om de har råd, låna ut och ge bort dem och förmå sina vänner att göra det samma. För det fjärde, att med varje medel som står till buds  försvara Samfundet mot de orättvisa beskyllningar som utslungas mot det. För det femte, det viktigaste av allt, genom sina egna liv, som levande exempel..

Frågeställaren: Men all denna litteratur, som du tycker är så viktig att sprida, finner jag inte har så stort praktiskt värde när det gäller att hjälpa mänskligheten. Litteratur är väl ingen praktisk kärleksverksamhet?

Teosofen: Där tänker vi annorlunda. Vi menar att en god bok ger näring åt folks tankar, får deras förnuft att bli starkare och renare och hjälper dem att förstå sanningar, som de förut dunkelt anat men inte kunnat formulera – vi framhåller att en sådan bok har en påtaglig, äkta inverkan för det goda. Angående det du kallar praktisk välgörenhet, till nytta för våra medmänniskors fysiska välfärd, gör vi det lilla vi kan; men som jag tidigare sagt, många av oss är fattiga, medan Samfundet själv inte ens har pengar att betala dess arbetande personal.  Alla vi som arbetar för Samfundet gör det gratis och skänker dessutom i många fall pengar. De få som har medel att bedriva vad man kallar för välgörenhet följer de buddhistiska föreskrifterna genom att själv utföra gärningarna, inte genom ombud eller genom att offentligt skänka till välgörenhetsfonder. Vad teosofen framför allt måste göra är att glömma sin personlighet.

VAD EN TEOSOF INTE BÖR GÖRA.

Frågeställaren: Har ni inom ert Samfund några förbudslagar eller regler för teosofer?

Teosofen: Ja, många, men ingen av dem är påtvingade. De ger uttryck för vår organisations ideal – men den praktiska tillämpningen av dessa regler måste vi överlåta till medlemmarnas egen omdömesförmåga. Olyckligtvis är människornas förnuftstillstånd i det nuvarande århundradet sådant, att om vi skulle yrka på dessa reglers tillämpning skulle ingen man eller kvinna våga inträda i det Teosofiska Samfundet. Det är just detta som tvingar mig att betona skillnaden mellan den sanna teosofin och dess hårt kämpande och välmenande, men fortfarande ovärdiga redskap, det Teosofiska Samfundet.

Frågeställaren: Får man fråga, vilka dessa farliga rev är i teosofins öppna hav?

Teosofen: Ja, du får gärna kalla dem rev, då mer än en annars så ärlig och välmenande medlems teosofiska kanot slagits till spillror mot dessa rev! Och likväl borde det vara den lättaste sak i världen att undvika vissa saker. Till exempel, här finns en rad sådana negativa plikter, bakom vilka de positiva teosofiska plikterna döljer sig: –

 Ingen teosof bör stillatigande lyssna till elaka rykten eller skvaller som sprids om det Teosofiska Samfundet, eller oskyldiga människor, oavsett om de är medlemmar eller utomstående.

Frågeställaren: Men tänk om det man får höra är sant, eller skulle kunna vara det utan att man vet om det?

Teosofen: Då måste du skaffa dig säkra bevis för påståendet och opartiskt höra båda sidor innan du låter anklagelsen passera oemotsagd. Du har ingen rätt att tro något ont tills du fått obestridliga bevis på uttalandets riktighet.

Frågeställaren: Och vad skulle du göra sedan?

Teosofen:  Medlidande och överseende, människokärlek och fördragsamhet, bör alltid göra oss benägna att ursäkta våra bröder som syndat och inte allt för hårt döma dem som gått vilse. En teosof bör aldrig glömma att ta hänsyn till människonaturens brister och svagheter.

Frågeställaren: Bör han i sådana fall förlåta allt?

Teosofen: Ja, särskilt om han själv är föremål för försyndelsen.

Frågeställaren: Men om han i det sammanhanget riskerar att skada andra eller medverkar till att andra blir skadade, hur bör han då handla?

Teosofen: Han bör göra sin plikt, det som hans samvete och högre natur intalar honom att göra; men först efter moget övervägande. Rättvisa består i att inte skada någon levande varelse; men rättvisan bjuder oss också att aldrig tillåta att några oskyldiga, ja inte ens en enda, skadas genom att vi låter den skyldige slippa undan.

Frågeställaren: Har du några fler negativa förbehåll?

Teosofen: Ingen teosof bör vara tillfreds med ett onyttigt och ytligt liv, vilket inte är bra för honom själv och än mindre för andra. Om han är oförmögen att arbeta för mänskligheten, så kan han arbeta för de få i hans omgivning som behöver hans hjälp och på så sätt göra en insats som främjar teosofins sak.

Frågeställaren: För detta fordras en exceptionell läggning och många skulle i det avseendet stå sig slätt.

Teosofen: I så fall borde de stanna utanför det T.S. i stället för att segla under falskt flagg. Man begär inte mer av någon än han kan ge, det må gälla hängivenhet, tid, arbete eller pengar.

Frågeställaren: Har du fler regler?

Teosofen: Ingen aktiv medlem bör fästa alltför stor vikt vid sin egen personliga utveckling eller färdighet i teosofiska studier; utan måste snarare vara beredd att utföra så mycket altruistiskt arbete som står i hans makt. Han borde inte låta hela den tunga arbetsbördan och ansvaret för den Teosofiska Rörelsen vila på ett fåtal hängivna medarbetares axlar. Varje medlem bör känna som sin plikt att ta sin beskärda del i det gemensamma arbetet och stödja det med alla medel som står i hans makt.

Frågeställaren: Detta verkar rimligt. Vad finns mer att säga?

Teosofen: Ingen teosof får sätta sin personliga fåfänga eller sina känslor framför Samfundets anseende som helhet. Han som offrar den senare eller andra människors rykte på sin egen fåfängas, sina världsliga intressens eller sitt högmods altare, bör inte tillåtas att kvarstå som en medlem. En enda cancerskadad lem sprider ohälsa i hela kroppen.

Frågeställaren: Är det varje medlems skyldighet att lära och förkunna teosofi åt andra?

Teosofen: Ja, det är det verkligen. Ingen medlem har rätt att förbli passiv under förevändningen att han vet för lite för att undervisa. Han kan alltid vara säker på att hitta andra som vet ännu mindre än han själv. Och det är inte förrän man försöker undervisa andra som man också upptäcker sin egen okunnighet och vill avhjälpa den. Men detta är en mindre klausul.

Frågeställaren: Å andra sidan, vilken anser du själv är den viktigaste av dessa negativa teosofiska plikter?

Teosofen: Att alltid vara beredd att känna igen och erkänna sina fel. Att hellre göra fel genom överdrivet beröm än genom för låg uppskattning av sin nästas ansträngningar. Att aldrig baktala eller skvallra om en annan människa. Att alltid öppet och direkt tala om för en annan människa, vad du har emot henne. Att aldrig föra vidare ofördelaktiga yttranden som du hört riktats mot andra och aldrig ruva på hämnd mot dem som skadat dig.

Frågeställaren: Men tycker du inte, att det ofta är farligt att säga folk sanningen rakt i ansiktet? Jag känner till en av era medlemmar, som blev djupt förnärmad, lämnade Samfundet och blev dess bittraste fiende, bara därför att man sagt honom några obehagliga sanningar rakt i ansiktet, och klandrat honom för dessa..

Teosofen: Sådana har vi haft många. Ingen medlem, vare sig framstående eller obetydlig har någonsin lämnat oss utan att bli en bitter fiende.

Frågeställaren: Hur förklarar du det?

Teosofen: Saken är högst enkel. Efter att i de flesta fall har varit Samfundet varmt hängivna till en början och överöst det med de mest överdrivna lovord, är den enda möjliga ursäkt en sådan avfälling kan anföra för sitt senare handlingssätt och sin tidigare kortsynthet att framstå som ett oskyldigt och vilselett offer, och på så sätt kasta sin egen skuld på Samfundet i allmänhet och på dess ledare i synnerhet. Sådana personer påminner oss om den gamla myten om mannen som hade ett vanställt ansikte och som krossade sin spegel under förevändningen att den återspeglade hans ansiktsuttryck på ett förvridet sätt.

Frågeställaren: Men vad är det som får dessa människor att vända sig mot Samfundet?

Teosofen: Nästan i varje fall är det sårad fåfänga i en eller annan form. I allmänhet därför att deras utlåtande och råd inte blivit upptagna såsom slutlig auktoritet; eller därför att de tillhör dem som hellre skulle vilja styra i helvetet än att tjäna i himmelen. Därför att de, i kort, inte kan nöja sig med att stå tillbaka för någon eller något. Så exempel var det en medlem – en verklig ”herr Orakel” – som kritiserade och förtalade nästan varje medlem i T.S. både inför utomstående och teosofer, under förevändning att de var oteosofiska och han klandrade dem för just det som han hela tiden själv gjorde. Slutligen lämnade han Samfundet och uppgav som skäl sin djupa övertygelse att vi alla vore (särskilt Grundarna) – BEDRAGARE! En annan, som på alla möjliga sätt skapat intriger för att komma i spetsen för en stor sektion av Samfundet, vände sig, då han fann att medlemmarna inte ville ha honom, emot grundarna och T.S. och blev deras bittraste fiende, kritiserade en av dem närhelst han kom åt, därför att den senare inte kunde och inte ville tvinga honom på medlemmarna. Detta var helt enkelt ett fall av överdriven, sårad fåfänga. Åter en annan ville utöva svart magi, och gjorde det faktiskt – det vill säga han utövade ett obehörigt, personligt psykologiskt inflytande på vissa medlemmar, under hängivenhetens och alla teosofiska dygders täckmantel. När detta förhindrades, bröt denne medlem med teosofin, och förtalar och beljuger samma olyckliga ledare på det mest giftiga sätt och strävar efter att upplösa Samfundet genom att nedsvärta ryktet hos dem, vilka denne värdige ”medlem” inte lyckades bedra.

Frågeställaren: Vad kan ni göra med sådana karaktärer?

Teosofen: Lämna dem åt deras karma. Bara för att en person gör ont, är detta inget skäl för andra att göra det.

Frågeställaren: Men om vi återvänder till förtalet, var går skiljelinjen mellan att baktala och befogad kritik? Är det inte ens plikt att varna sina vänner och grannar mot dem som man vet är farliga att umgås med?

Teosofen: Om vi tillåter dem att fortsätta ohämmat kan andra människor bli skadade av detta, då är det helt säkert vår plikt att undanröja faran genom att i enskildhet varna dem. Men ingen anklagelse, sann eller falsk, mot en annan människa borde någonsin spridas ut. Om ryktet är sant, och felet inte drabbar någon annan än syndaren, bör man lämna honom åt hans karma. Om det är falskt, har ni undvikit att öka orättvisan i världen. Håll därför tyst om sådana saker för alla som inte är direkt berörda. Men om din försiktighet och tystnad kan skada andra eller sätta dem i fara, då säger jag: Tala sanning, kosta vad det kosta vill! Och tillägger med Annesley: ”Rådfråga plikten, inte följderna.” Det finns fall, då man tvingas utropa, ”Bort med försiktigheten, hellre än att låta den hindra plikten.”

Frågeställaren: Jag kan tänka mig, om ni fullföljer denna grundsats, så får ni också skörda rätt mycket bekymmer!

Teosofen: Det gör vi också. Vi måste medge att vi nu är utsatta för samma hån som de första kristna. ”Se hur dessa teosofer älskar varandra!” Skulle kunna sägas om oss utan en skymt av orättvisa.

Frågeställaren: Då ni själv medger att det finns åtminstone lika mycket om inte mer förtal, skvaller och gräl inom T.S. som inom de kristna kyrkorna, för att nu inte tala om vetenskapliga samfund – vad är då detta för slags Broderskap, om jag får fråga?

Teosofen: För närvarande av ett mycket miserabelt slag, och tills det blivit omsorgsfullt siktat och omorganiserat, inte bättre än alla andras. Men kom ihåg, att människonaturen är densamma inom som utom det Teosofiska Samfundet. Dess medlemmar är inga helgon: de är i bästa fall syndare, som strävar efter att bli bättre och är utsatta för återfall till följd av personlig svaghet. Lägg till detta att vårt ”Broderskap” inte är någon ”erkänd” eller etablerad organisation och står så att säga utanför juridikens råmärke. Dessutom befinner den sig i ett kaotiskt tillstånd och är orättvist mer impopulärt än något annat samfund. Är det då så underligt att medlemmar, som misslyckas i att förverkliga Samfundets ideal, träder ur det, söker sympati och skydd hos våra fiender, och utgjuter all sin galla och bitterhet i deras alltför villiga öron! Medvetna om att de kommer att finna stöd, sympati och en villighet att tro på varje anklagelse, om än aldrig så absurda, och då det tilltalar dem så hastar de iväg, och talar vitt och brett om Teosofiska Samfundet, och utgjuter sin vrede mot den oskyldiga spegeln, vilken alltför troget reflekterar deras egna ansiktsdrag. Människor förlåter aldrig dem som de skadat. Känslan av den välvilja de rönt, återbetalas med otacksamhet som driver dem till förtvivlade försök att rättfärdiga sig inför världen och sina egna samveten. Den förra är blott alltför beredd att tro på allt som sägs mot ett Samfund som hon hatar. De senare – men jag vill inte säga mer, jag fruktar att jag sagt alltför mycket.

Frågeställaren: Er ställning verkar inte vara så avundsvärd.

Teosofen: Det är den inte heller. Men tycker ni inte att det måste finnas något mycket ädelt, mycket upphöjt och mycket sant bakom Samfundet och dess filosofi, då ledarna och grundarna av rörelsen likväl fortsätter att arbeta för det med hela sin kraft? De offrar för det all sin bekvämlighet, all världslig lycka och framgång, ja till och med sitt goda namn och rykte – ständigt sin heder – för att i gengäld ta emot oavbrutna och ändlösa smädelser, oförsonlig förföljelse, outtröttligt förtal, ständig otacksamhet och missuppfattningar angående deras bästa bemödanden, hugg och stötar från alla håll – när de genom att helt enkelt lägga ner sitt arbete omedelbart skulle känna sig befriade från allt ansvar, skyddad från varje ytterligare anfall.

Frågeställaren: Jag erkänner att jag är förvånad över en sådan ihärdighet och jag undrar varför ni gjort allt detta.

Teosofen: Tro mig, inte är det för eget nöjes skull; endast i hopp om att kunna utbilda några få individer så att de kan föra vidare vårt arbete för mänskligheten genom det ursprungliga programmet när Grundarna är döda och borta. De har redan funnit några få sådana ädla och hängivna själar, som kan efterträda dem. Tack vare dessa få, skall kommande generationer finna vägen till frid något mindre törnbeströdd och lite bredare, och på så sätt kommer allt detta lidande att ge goda resultat och självuppoffringarna har inte varit förgäves. För närvarande är Samfundets viktigaste uppgift att så frön i människornas hjärtan, frön som så småningom kan spira och under mer gynnsamma omständigheter leda till hälsosamma reformer som ger mer lycka för massorna än vad de hittills fått uppleva.
 

HELENA BLAVATSKY
The Key to Theosophy,
London,
1889

 

Översatt från The Key to Theosophy (1889 års originalutgåva) av Helena P Blavatsky, kapitel 12, sid. 227-257. Utgiven i faksimilutgåva av The Theosophy Company 1973, Los Angeles.

   _________________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
   _________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23