yantra1.gif (2187 bytes)
15
Nyckeln till Teosofin
Online

[den ursprungliga och oförkortade ULT-utgåvan 2010]

SLUTORDET


HELENA BLAVATSKY

© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)blavisi3.jpg (9680 bytes)
  

till Nyckeln till teosofin Online: | kap 1 |kap 2 | kap 3 | kap 4 | kap 5 | kap 6 | kap 7 | kap 8 kap 9 | kap10| kap11 | kap 12 | kap 13 | kap 14 |slut 15 |

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

DET TEOSOFISKA SAMFUNDETS FRAMTID


Frågeställaren:
Säg mig, vad du förväntar dig av teosofin i framtiden?

Teosofen: Om ni talar om TEOSOFIN, svarar jag, att liksom den har existerat evigt genom ändlösa cykler efter cykler i det förflutna, kommer den alltid att existera i en oändlig framtid, för teosofin är synonym med EVIG SANNING.

Frågeställaren: Förlåt, men jag menade snarare Teosofiska Samfundets framtidsutsikter.

Teosofen: Dess framtid beror nästan helt och hållet på graden av osjälviskhet, uppriktighet, hängivenhet och sist men inte minst på den kunskap och visdom som de medlemmar förfogar över, på vars lott det faller att föra arbetet vidare och leda Samfundet efter Stiftarnas död.

Frågeställaren: Jag inser klart vikten av att de är osjälviska och hängivna, men jag kan inte riktigt förstå hur deras kunskap kan utgöra en lika vital faktor som de andra egenskaperna. Den litteratur som redan finns och som dessutom ständigt ökar, borde väl vara tillräcklig?

Teosofen: Jag syftar inte på teknisk kunskap om den esoteriska läran, även om sådan är högst väsentlig; jag talade snarare om det stora behovet av ett fördomsfritt och klart omdöme hos våra efterträdare i Samfundets ledning. Varje försök att åstadkomma något liknande det Teosofiska Samfundet har hittills slutat i misslyckande, därför att det förr eller senare har degenererat till en sekt som ställt upp sina egna hårda och fasta dogmer, varvid det gradvis och omärkligt förlorat den vitalitet som enbart en levande sanning kan ge. Ni måste komma ihåg att alla våra medlemmar är födda och uppfostrade inom en viss troslära eller religion, att alla är mer eller mindre både i fysiskt och mentalt avseende barn av sin tid, och att deras omdöme alltför ofta är snedvriden och omedvetet fördomsfull, under påverkan av några eller av alla dessa inflytelser. Om de inte kan frigöra sig från sådana inneboende fördomar eller åtminstone lärt sig att genast känna igen dem och sålunda undgå att bli vilseledda, kan resultatet endast bli att Samfundet driver i väg emot en eller annan av tankens sandbankar och strandar där, likt ett hjälplöst vrak, som multnar och dör bort.

Frågeställaren: Men om denna fara kan avvärjas?

Teosofen: Då kommer Samfundet att leva fram till och i genom 1900-talet. Det kommer stegvis att genomsyra och sprida sig till den stora massan av tänkande och intelligenta människor med sina storsinta och ädla idéer om Religion, Plikt och Filantropisk verksamhet. Sakta men säkert kommer det att spränga sönder de järnbojor som trosföreställningar och dogmer, sociala fördomar och klassfördomar fängslat människor i; det kommer att riva ner de barriärer som rasmotsättningar och nationsmotsättningar byggt upp och öppnar vägen till ett praktiskt förverkligande av alla människors Broderskap. Genom dess läror, genom den filosofi Teosofiska Samfundet gjort tillgänglig och fattbar för den moderna människans förnuft, kommer Västerlandet att förstå och uppskatta Österlandet efter dess sanna värde. Vidare kommer utvecklandet av psykiska krafter och förmågor, vars varnande symtom redan visar sig i Amerika, fortsätta på ett hälsosamt och normalt sätt. Mänskligheten kommer att förskonas från de förskräckliga faror, både mentala och kroppsliga, som är oundvikliga om denna utveckling äger rum, som den hotar att göra, i en drivbänk av själviskhet och alla syndiga lustar. Människans mentala och psykiska tillväxt kommer att fortskrida i takt med hennes moraliska framåtskridande, under det att hennes materiella omgivningar kommer att spegla den frid och broderliga välvilja som råder i hennes medvetande, istället för den disharmoni och strid som är uppenbar överallt omkring oss idag.

Frågeställaren: En i sanning underbar skildring! Men säg mig, räknar du verkligen med att allt detta skall kunna uppnås inom loppet av ett kort århundrade?

Teosofen: Knappast. Men jag måste tala om att under sista fjärdedelen av varje århundrade görs ett försök av dessa ”Mästare”, som jag talat om, att påskynda mänsklighetens andliga framåtskridande på ett bestämt och märkbart sätt. Mot slutet av varje århundrade kan man utan undantag konstatera att ett andligt lyft eller en ström av andlighet ägt rum – eller kalla det mysticism om du vill. En eller några individer har framträtt i världen som deras ombud och en större eller mindre mängd av ockult vetande och undervisning har blivit förmedlad. Den som är intresserad kan spåra dessa rörelser bakåt i tiden, århundrade efter århundrade, så långt som våra detaljerade historiska urkunder sträcker sig.

Frågeställaren: Men vad har det med Teosofiska Samfundets framtid att göra?

Om det nuvarande försöket, i form av vårt Samfund, lyckas bättre än dess föregångare har gjort, då kommer detta att existera som en organiserad  levande och sund kropp, när tiden är mogen för den ansträngning som görs under 1900-talet. Det allmänna tillståndet i människors medvetande och hjärtan kommer att ha förbättrats och renats genom utbredningen av dess läror, och som jag sagt, människors fördomar och dogmatiska illusioner kommer, åtminstone i viss utsträckning, att ha undanröjts. Inte nog med detta, ty förutom en omfattande litteratur som är tillgänglig för människorna, kommer nästa impuls att finna en talrik och enad sammanslutning av människor, som är redo att välkomna den nya Sanningens fackelbärare. Han kommer att finna att människors medvetanden är förberedda för hans budskap, ett språk är redo i vilket han kan klä de nya sanningar han för fram, en organisation som väntar på hans ankomst, vilket undanröjer de rent mekaniska, materiella hindren och svårigheterna från hans väg. Tänk hur mycket en person som ges en sådan möjlighet skulle kunna uträtta. Jämför detta med vad Teosofiska Samfundet i själva verket har uppnått under de sista fjorton åren, utan några av dessa fördelar och omgivet av mängder av hinder vilka inte skulle stoppa den nya ledaren. Betänk allt detta, och säg mig sedan om jag är alltför hoppfull när jag säger, att om Teosofiska Samfundet överlever och är sann i sin uppgift och sann mot de ursprungliga impulserna under de nästa hundra åren – säg mig då om jag går för långt när jag försäkrar att jorden kommer att vara ett himmelrike under 2000-talet jämfört med vad den är nu!

HELENA BLAVATSKY
The Key to Theosophy,
London,
1889

SLUT

Översatt från The Key to Theosophy (1889 års originalutgåva) av Helena P Blavatsky, Slutordet, sid. 304-307. Utgiven i faksimilutgåva av The Theosophy Company 1973, Los Angeles.

   _________________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
   _________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23