yantra1.gif (2187 bytes)

EKO FRÅN ORIENTEN

EN ALLMÄN FRAMSTÄLLNING AV DE TEOSOFISKA LÄRORNA

Kapitel  9
[Mänskligheten indelas i sju rotraser, sju underraser, familjeraser. Första rotrasen eterisk. Vi tillhör den femte rotrasen idag. Den blev fullt utvecklad för omkring en miljon år sedan. I Amerika utvecklas den sjätte underrasen. Ett bevis på detta är den amerikanska uppfinningsrikedomen. Apan är inte människan stamfader. Jagets gradvisa tysta utveckling genom tidsåldrarna. Herrens tempel byggdes inte med händer.]

av
WILLIAM Q JUDGE

© 1999 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

Kapitel  9
Jagets utveckling genom tidsåldrarna...

I förbindelse med dessa läror tvingas man då och då att utvidga omfattningen och betydelsen hos många engelska ord. Ett sådant ord är "ras". I den teosofiska världsordningen som den framställs av Österlandets vise, omtalas sju stora raser. Var och en av dessa  raser omfattar våra nutida olika etnologiska så kallade raser. Detta gör det nödvändigt att ha sju stora rotraser, underraser, familjeraser och otaliga förgreningar. Rotrasen bildar underraser, som i sin tur delas upp i familjegrupper; alla ingår emellertid i den stora aktuella rotras som genomgår sin utveckling.

Framträdandet av dessa stora rotraser sker alltid precis när världsutvecklingen tillåter detta. När vår jord danades, var den första rotrasen mer eller mindre eterisk och den hade inte sådana kroppar som vi nu bebor. Den kosmiska omgivningen blev tätare och den andra rasen framträder, och kort därefter försvinner den första helt och hållet. När den tredje rasen träder in på scenen, efter en ofantlig tidsrymd, har den andra rasen utvecklat kroppar som behövdes för den tredje. När den fjärde rasen framträder, omtalas det att den nuvarande mänskliga formen utvecklades, gigantisk och i somliga avseenden olik vår egen. Det är från denna tidpunkt – den fjärde rasen – som det teosofiska systemet börjar tala om själva människan.

Den gamla bok som madame Blavatsky citerar förklarar det på följande sätt:

"Alltså två och två i de sju zonerna, den tredje rasen framfödde den fjärde"; och

"Den första rasen i varje zon var månfärgad; den andra gul, likt guld, den tredje – röd; den fjärde – brun, vilken blev svart av synd."

I sin Anthropology stödjer Topinard detta, då han säger att det finns tre grundfärger i den mänskliga organismen – röd, gul och svart. Den bruna rasen, som blev svart av synd, syftar på den atlantidiska trollkarlsrasen, som jag tidigare talat om; dess fruktansvärt onda sedvänjor, både mentala och fysiska, har åstadkommit denna färgförändring av huden.

Evolutionen av dessa sju stora raser omfattar många millioner år, och det får inte glömmas, att när en ny ras är fullt utvecklad, så försvinner den föregående, när monaderna i denna undan för undan har reinkarnerat i kroppar som tillhör den nya rasen. Den nuvarande rotrasen som vi tillhör, är den femte, och det spelar ingen roll i vilken underras eller familjeras vi befinner oss i. Den blev en särskild tydligt och markerad ras för omkring en million år sen och har fortsättningsvis många, många verksamma år tills den sjätte rasen träder in. Den femte rotrasen omfattar alla europeiska folk, eftersom de tillsammans bildar en familjeras, och får inte skiljas från varandra.

Nu pågår processen att bilda stommen eller den viktiga "ryggraden" till den ras som skall inleda den sjätte, och som jag nämnde är på gång i Amerika i en långsam process enligt våra begrepp. Begränsade som vi är av vår oförmåga att bedöma eller beräkna relativa förändringar, ter sig nationers gradvisa sammansmältningar med varandra, samt de ständigt återkommande sammanslagningerna av deras avkommor, som syftar till att frambringa nya släktled, så långsam i sitt förlopp att förändringen knappast går att iakttaga. Men denna förändring och utveckling pågår emellertid och en mycket grundlig iakttagare kan se bevis på detta. En sak är amerikanernas uppfinningsförmåga. Detta betonas dock inte särskilt starkt av vetenskapsmännen, men ockultisten däremot ser bevis på att dessa uppfinnares hjärnor är mer öppna för inflytelser och bilder från astralvärlden, än vad hjärnorna från de äldre nationerna är. Rapporter som jag fått från sakkunniga personer talar om barn, flickor och pojkar, som är födda med högst ovanliga språktalanger, minnesförmågor eller på annat sätt som är utmärkande och några sådana fall har jag själv sett. Alla de här förekommer i Amerika och många av dem finns i väst. Det finns en större oro här och nu än i de äldre nationerna. Detta tillskrivs brådskan och jäktandet i vår civilisation, men en sådan förklaring, förklarar egentligen ingenting, eftersom  frågan likväl kvarstår, nämligen: "Varför råder en sådan brådska, framåtanda och förändring i Förenta Staterna?" Sådana alldagliga resonemang leder till felaktiga slutsatser eftersom de lämnar ur sikte det grundläggande skälet, så välbekant för teosofen, nämligen att det är den mänskliga evolutionen som pågår inför våra ögon, i enlighet med de cykliska lagarna

De teosofiska Adepterna tror på evolutionen, dock inte på den slags evolution som anser att apan är vår stamfader. Deras stora och omfattande system är fullt i stånd att förklara tillvaron av rudimentära muskler och spår av organ och som fullt utvecklade endast förekommer inom djurriket, utan att behöva kalla den människoliknande apan vår stamfader, eftersom de visar hur templet för det gudomliga Jaget, gradvis, oavbrutet och under tystnad uppbygges, genom tidsåldrar efter tidsåldrar ringlande sig in och ut bland alla former i naturen. Från mineralriket upp till det högsta. Detta är den verkliga förklaringen bakom det gamla judiska frimurar- och arkaiska uttrycket, att Herrens tempel byggdes inte med händer och att  inga hammarslag hördes.

WILLIAM Q JUDGE

Översatt från Echoes from the Orient av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1973

Nästa kapitel (10) kommer bland annat att handla om:

Två klasser av upphöjda varelser, Mahatmor och Nirmanakayor. De kan förflytta sig till alla delar av världen. Begreppen Bröderna och Mahatmorna betyder samma sak. Skillnaden mellan Adepter och teosofiska Adepter. De har kännedom om naturlagarna, jorden och mänsklighetens utveckling. De har utvecklat sig under många liv i harmoni med naturlagarna. Adepterna har satt sina spår i historien på många sätt. Adepterna arbetar för mänsklighetens bästa.

Eko från Orienten

Kapitel 1

Mästarna

Eko från Orienten

Kapitel 2

Kremering

Eko från Orienten

Kapitel 3

Akasha och Astralljuset

Eko från Orienten

Kapitel 4

Solsystemet och människan

Eko från Orienten

Kapitel 5

Atomerna och livskraften

Eko från Orienten

Kapitel 6

Ärkeänglarna och Dhyan Chohanerna

Eko från Orienten

Kapitel 7

Den personlige guden Jehovah

Eko från Orienten

Kapitel 8

Tankens kraft och atlantiderna

Eko från Orienten

Kapitel 9

Jagets gradvisa utveckling

Eko från Orienten

Kapitel 10

Adepternas spår i historien

Eko från Orienten

Kapitel 11

Adepter, Mahatmor och Nirmanakayor

Eko från Orienten

Kapitel 12

Rosenkreutzare, frimurare och teosofer

Eko från Orienten

Kapitel 13

Pilgrimsfärder, vallfartsorter, helgedomar

Eko från Orienten

Kapitel 14

Människorna astrala, djuren fysiska

Eko från Orienten

Kapitel 15

Karmaläran,  månen och jorden

Eko från Orienten

Kapitel 16

Karma och reinkarnation

Eko från Orienten

Kapitel 17

Anden berörs inte av karma

Eko från Orienten

Kapitel 18

Karma och kismet

Eko från Orienten

Kapitel 19

Devachan

Eko från Orienten

Kapitel 20

Människan konstituition

Eko från Orienten

Kapitel 21

Astralljuset och Ormen

till William Q Judge Online texter

till ULTs hemsida: www.teosofiskakompaniet.net