yantra1.gif (2187 bytes)

EKO FRÅN ORIENTEN

EN ALLMÄN FRAMSTÄLLNING AV DE TEOSOFISKA LÄRORNA

Kapitel  6
[Månen och jordens relation. Det eviga Rummet. Immanuel Kant och immateriella Väsen.  Ärkeänglarna och Dhyan Chohanerna. Lipikerna. Mahatmorna och Adepterna. Frimurartecken kontra astrala tecken.]

av
WILLIAM Q JUDGE

© 1999 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

Kapitel  6
Ärkeänglarna och Dhyan Chohanerna...

Vid studiet av dessa forntida läror bör vi vara beredda på att finna dem vara oförenliga med många sedan länge accepterade åsikter. Men eftersom vetenskapen knappast har mer än gissningar att erbjuda vid försöken att lösa de stora problemen angående människans och världsalltets daning och i sitt förkastande av gamla dogmer nästan alltid utgår från en hypotes, så kan teosofen känna sig trygg. I viktiga frågor, sådana som den om solens temperatur eller månens historia, råder ingen överensstämmelse bland vetenskapsmän eller astronomer. Newton, Pouilliet, Zöllner, Secchi, Fizeau, Waterston, Rosetti m. fl. har alla olika åsikter angående solens temperatur, och skillnader mellan deras värden uppgår till inte mindre än 8 998 600 grader.

Om vi finner att Adepterna påstår att månen inte är en från jorden utkastad massa under dess avsvalning, utan tvärtom är dess upphov, behöver vi inte bekymra oss om vetenskapens sarkastiska yttranden, som i vissa fall är lika otillförlitliga som de är tvärsäkra. Om jag endast hade att göra med de lärda herrar, som är nöjda med det sista ordet från de vetenskapliga ledarna, skulle jag aldrig våga tala om de varelser och hierarkier, som styr livsenheterna, om vilka jag förut talat. Pennan skulle falla ur min hand, förlamad på grund av alla förnekanden. Men den gängse andliga tron hos människorna kommer fortfarande att vara aktuell, då den lärde materialisten för länge sedan gått bort. Den storslagne Immanuel Kant sa: "Jag bekänner, att jag är mycket benägen att anta tillvaron av immateriella väsen i världen och att räkna min egen själ till denna grupp av varelser. Det skall en gång  – jag vet inte var eller när – bli bevisat, att människosjälen till och med under detta liv står i oupplösligt samband med alla immateriella väsen i den andliga världen, att den inbördes påverkar dem och mottager intryck från dem." Och flertalet människor tänker på samma sätt.

Att det finns hierarkier som styr i världsalltet är ingen ny ide. Den existerar än idag i den kristna kyrkan. Paulus talade om den, kyrkofäderna likaså, och den romersk-katolska kyrkans bok om "Stjärnandarnas ritual" är ett bevis på detta. De fyra Ärkeänglarna, som vakar över de fyra väderstrecken, representerar hierarkiernas grupper i den gamla läran, eller ledarna för var och en av dessa grupper. I detta system kallas ledarna för Dhyan-Chohaner. Även om den teosofiska filosofin inte talar om en personlig Gud, vare sig utom- eller inom- kosmisk, så kan den likväl inte medge, att naturen är lämnad utan hjälp i sin verksamhet, utan förklarar, att Dhyan-Chohanerna hjälper och är ständigt verksamma med att leda det allt genomträngande livet i dess evolutionära rörelse. På tal om detta ämne citerar madame Blavatsky i sitt arbete Den Hemliga Läran ur den gamla Dzyans Bok följande:

"En härskara av Ljusets Söner står i varje hörn, Lipikerna i mitthjulet."

De fyra "hörnen" utgör de fyra väderstrecken, och "mitthjulet" är rymdens medelpunkt. Denna medelpunkt finns överallt och eftersom rymden är obegränsad, så måste dess centrum finnas varhelst förnimmande medvetande finns. I samma arbete citerar madame Blavatsky ur Lärjungens Katekes: "Vad är det som är evigt? Rymden, det eviga Anupadaka. Vad är det som  var evigt? Livsgrodden i roten. Vad är det som evigt kommer och går? Den Stora Andningen. Det finns alltså tre eviga? Nej, de tre är ett. Det som är evigt, är ett. Det som var evigt, är ett. Och det som är evigt statt i varande och vardande, är också ett. Och detta är rymden."

I denna föräldralösa och eviga rymd befinner sig mitthjulet, där Lipikerna finns, om vilka jag inte kan tala. I de fyra hörnen står Dhyan-Chohanerna, och de som verkställer deras vilja bland människorna på jorden är Adepterna – Mahatmorna. Sfärernas harmoni är detsamma som Lagens röst. Den rösten hörsammas av såväl  Dhyan-Chohanen som av Mahatman, och vad dem beträffar sker det av fri vilja, för de är Lagen. Av människorna och övriga varelser hörsammas den också, eftersom de är bundna av lagens diamanthårda kedjor som de inte förstår.

När jag sade att det inte gick att förmedla något om Lipikerna, menade jag, att det på grund av deras hemlighetsfulla natur och ofattbara krafter inte är möjligt att veta tillräckligt om dem för att kunna klart och med visshet uttala sig. Men om Dhyan-Chohanerna och Adepterna kan vi få veta ett och annat och kan ofta få så att säga påtagliga bevis för deras existens. För Adepterna är levande människor som använder kroppar liknande våra. De är spridda över hela jorden bland alla folk. De känner varandra, men inte enbart till det yttre eller genom frimurartecken, såvida vi inte kallar naturliga fysiska och astrala tecken för frimurartecken. De har bestämda tider, då de samlas, och deras sammankomster leds av någon bland dem, som är mer utvecklad vad beträffar kunskap och förmågor än de övriga. Och dessa högre Adepter har i sin tur särskilda sammankomster, där den som leder är den högste. Denna senare grupp förmedlar förbindelsen med Dhyan-Chohanerna. Alla dessa som tillhör många olika grader, fullgör var och en det arbete, som tillkommer respektive grad. Och fastän endast den högste bland dem kan tillskrivas något ledarskap eller vägledning av naturen och människosläktet, så intar likväl den minste en viktig plats i hela planen. Våra dagars frimurare och så kallade rosenkreutzare kommer förmodligen inte enhälligt att instämma i ovanstående, eftersom dessa Adepter inte antagit deras ritual, men att en allmänt spridd – om än i stunden inte öppet erkänd – tro på sådana varelser och ordensällskap alltid funnits, är inte svårt att upptäcka och bevisa.

WILLIAM Q JUDGE

Översatt från Echoes from the Orient av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1973

Nästa kapitel (7) kommer bland annat att handla om:

Den personlige Guden Jehovah. Skillnaden mellan Jehovah och Lipikerna med sina hierarkier. Världsförnuftets oföränderliga lagar. Evolutionen utvecklar Dhyan Chohanerna under tallösa perioder. Vi är en länk i en kedja av olika solsystem inom vintergatan. Cyklerna  måste ha sin gång. Karmalagen rättvis och fullkomlig. Egyptens blomstring och fall. Amerikanska folkets hemlighetsfulla samband med atlantiderna.

Eko från Orienten

Kapitel 1

Mästarna

Eko från Orienten

Kapitel 2

Kremering

Eko från Orienten

Kapitel 3

Akasha och Astralljuset

Eko från Orienten

Kapitel 4

Solsystemet och människan

Eko från Orienten

Kapitel 5

Atomerna och livskraften

Eko från Orienten

Kapitel 6

Ärkeänglarna och Dhyan Chohanerna

Eko från Orienten

Kapitel 7

Den personlige guden Jehovah

Eko från Orienten

Kapitel 8

Tankens kraft och atlantiderna

Eko från Orienten

Kapitel 9

Jagets gradvisa utveckling

Eko från Orienten

Kapitel 10

Adepternas spår i historien

Eko från Orienten

Kapitel 11

Adepter, Mahatmor och Nirmanakayor

Eko från Orienten

Kapitel 12

Rosenkreutzare, frimurare och teosofer

Eko från Orienten

Kapitel 13

Pilgrimsfärder, vallfartsorter, helgedomar

Eko från Orienten

Kapitel 14

Människorna astrala, djuren fysiska

Eko från Orienten

Kapitel 15

Karmaläran,  månen och jorden

Eko från Orienten

Kapitel 16

Karma och reinkarnation

Eko från Orienten

Kapitel 17

Anden berörs inte av karma

Eko från Orienten

Kapitel 18

Karma och kismet

Eko från Orienten

Kapitel 19

Devachan

Eko från Orienten

Kapitel 20

Människan konstituition

Eko från Orienten

Kapitel 21

Astralljuset och Ormen

till William Q Judge Online texter

till ULTs hemsida: www.teosofiskakompaniet.net