yantra

EKO FRÅN ORIENTEN

EN ALLMÄN FRAMSTÄLLNING AV DE TEOSOFISKA LÄRORNA

Kapitel 3
[Om Akasha och Astralljuset och dess inflytande på oss. Reinkarnationsläran. Onda och goda tankar.  Shakespeare var inspirerad av Adepterna.  Adepternas bevarande av urkunder. Människans fysiska utveckling gestaltad i bildstoder bland annat från Påskön och Asien.  Människans astrala utveckling kommer före den fysiska utvecklingen.]

av
WILLIAM Q JUDGE

© 1999 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje

Kapitel  3
Om Akasha och Astralljuset, ...

Det första ekot från det lysande, hemlighetsfulla Orienten som genljöd från dessa sidor, slog an en ton av Universellt Broderskap. För nutidsmänniskan ter sig oftast denna idé som något svävande och utopisk, men samtidigt något som är tämligen ofarligt att samtycka till. Sålunda går det lika lätt för henne att samtycka för att ögonblicket därefter leva stick i stäv med den. Detta beror på att vår tids civilisation, särskilt i USA, lägger tonvikten på att betona och glorifiera den enskilde individen. Den ofta upprepade förklaringen att varje  medborgare kan aspirera på landets främsta ämbete är ett bevis på detta, och Mahatmorna – som bevarar sanningen genom tidsåldrarna, medan nationer går under – försäkrar att en reaktion, i form av återfall till den grövsta form av anarki, är lätt att förutse. Det enda sättet att förebygga ett sådant återfall är att människor praktiskt tillämpar det Universella Broderskap som de säger sig förespråka. Dessa långt komna varelser påstår vidare – som ett vetenskapligt och dynamiskt faktum – att alla människor är förenade med varandra, antingen de medger det eller inte; och att varje nation erfar konsekvenserna både på det moraliska och det fysiska planet av alla andra nationers misstag, liksom de på samma sätt får ta del av andra nationers framgångar, ibland även mot sin egen vilja. Detta beror på att det finns ett ovägbart, förtunnat ämne som genomsyrar hela jordklotet i vilket alla människors tankar och handlingar varseblivs och inpräglas för att senare återspeglas därifrån. Därför betonar Adepterna att människors tankar eller läror och livsåskådningar är av högsta vikt. De tankar och livsåskådningar som personer med dåliga egenskaper hyser, återspeglas lika lätt till jorden som de vilka mer utvecklade personer alstrar.

Detta är en mycket viktig lära, om den är sann, ty i ljuset av de senaste vetenskapliga upptäckterna rörande hypnotism, inser man med en gång att en hypnotiseringsmaskin av enorm spännvidd är verksam.  Eftersom detta förtunnade ämne – som österlänningarna kallar "Akasha" och som de medeltida filosoferna kallade "Astralljuset" – ligger helt utanför vår kontroll, är vi helt utlämnade åt inflytanden från de bilder som präglats däri och som reflekteras tillbaka till oss.

Om vi dessutom lägger till den underbart fängslande reinkarnationsläran, och håller i minnet att bilderna i Astralljuset blir kvar under århundraden, så inser vi med en gång när vi återvänder på nytt till jordelivet att vi blir påverkade på gott och ont av föregående nationers och människors beteenden, läror och strävanden. I vår nuvarande återfödelse blir vi till exempel omedvetet påverkade av de intryck i Astralljuset som alstrades på den tid då indianerna, spanjorerna och de stränga puritanerna levde på jorden. Den odödlige Shakespeares ord:

Det onda vi gör, överlever oss,
Det goda vi gör, följer ofta med oss i graven,

framstår i ett annat ljus genom denna lära. Eftersom onda tankar och handlingar är mera materiella och därför präglas starkare i Astralljuset än goda – som på grund av sin andlighet lättare bleknar bort – så är vi i själva verket prisgivna åt allt ont som skett. Och Adepterna hävdar att Shakespeare, utan att veta om det, var inspirerad av en av dem. Jag återkommer till detta ämne längre fram. Det evolutionsförlopp, som framläggs av dessa varelser och deras lärjungar, är så storslaget, djupt och allomfattande att det slår en vanlig människa med häpnad. Det omfattar med lätthet perioder som uppgår till biljoner och biljarder år. Det hävdar dessutom att människan har funnits på jorden miljoner år längre än vetenskapen än så länge vill medge. Det är inte heller begränsat av de bibliska kronologernas snäva gränser, och inte heller avskräcks det av den ofantligt höga åldern hos för längesedan försvunna civilisationer. Väktarna av denna lära menar att de själva och deras föregångare levde under dessa gamla tider, och att de bevarat  inte blott minnen av dem, utan också fullständiga urkunder. Dessa urkunder existerar inte enbart på förgängligt papper och palmblad, utan är inristade i oförgänglig sten. De hänvisar till sådana fornlämningar som de 27 fot [8 m] höga bildstoderna på Påskön och på rader av jättestora bildstoder i Asien, vilka genom sina inbördes höjdskillnader visar människans gradvisa avtagande i kroppsstorlek, som skett i takt med att hon urartat i andra avseenden. Slutligen förklarar de att man ännu i dag i Östern besitter de oerhörda, väl bevakade samlingarna av alla slags urkunder. Dessa urkunder påstås inte innehålla enbart människans fysiska historia, utan även historien om hennes astrala och andliga evolution.

Innan jag avslutar denna artikel vill jag helt flyktigt nämna en av deras grundläggande läror med avseende på evolutionsförloppet, nämligen läran att människans inre, astrala form utvecklades först och fortgick under ett ofantligt antal år innan den fysiska formen formades kring den astrala. Detta faktum, tillsammans med andra delar av läran, är av väsentlig betydelse och underlättar i hög grad vår förståelse av de invecklade frågor människosläktets historia ger upphov till, både den del som redan är känd, och den som fortfarande är föremål för hypoteser.

Översatt från Echoes from the Orient av William Q Judge. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles, 1973

Nästa kapitel (4) kommer bland annat att handla om:

Solsystemets och människans utveckling. Själens odödlighet. Andlig klärvoajans. Adepternas  forskning. Atomernas ständiga förändringar.

Eko från Orienten

Kapitel 1

Mästarna

Eko från Orienten

Kapitel 2

Kremering

Eko från Orienten

Kapitel 3

Akasha och Astralljuset

Eko från Orienten

Kapitel 4

Solsystemet och människan

Eko från Orienten

Kapitel 5

Atomerna och livskraften

Eko från Orienten

Kapitel 6

Ärkeänglarna och Dhyan Chohanerna

Eko från Orienten

Kapitel 7

Den personlige guden Jehovah

Eko från Orienten

Kapitel 8

Tankens kraft och atlantiderna

Eko från Orienten

Kapitel 9

Jagets gradvisa utveckling

Eko från Orienten

Kapitel 10

Adepternas spår i historien

Eko från Orienten

Kapitel 11

Adepter, Mahatmor och Nirmanakayor

Eko från Orienten

Kapitel 12

Rosenkreutzare, frimurare och teosofer

Eko från Orienten

Kapitel 13

Pilgrimsfärder, vallfartsorter, helgedomar

Eko från Orienten

Kapitel 14

Människorna astrala, djuren fysiska

Eko från Orienten

Kapitel 15

Karmaläran,  månen och jorden

Eko från Orienten

Kapitel 16

Karma och reinkarnation

Eko från Orienten

Kapitel 17

Anden berörs inte av karma

Eko från Orienten

Kapitel 18

Karma och kismet

Eko från Orienten

Kapitel 19

Devachan

Eko från Orienten

Kapitel 20

Människan konstituition

Eko från Orienten

Kapitel 21

Astralljuset och Ormen

till William Q Judge Online texter

till ULTs hemsida: www.teosofiskakompaniet.net